+ 48 (58) 712 86 41 biurogsa@gmail.com

Regulamin Gdańskiej Szkoły Artystycznej

Gdańska Szkoła Artystyczna jest otwartą placówką organizującą profesjonalne kursy artystyczne dla dorosłych i dzieci, prowadzoną przez Gdańską Szkołę Artystyczną Sp. z o.o.. Program nauczania stwarza warunki indywidualnego rozwoju poprzez zajęcia dydaktyczne na różnych poziomach zaawansowania.

Uczestnictwo w kursach Gdańskiej Szkoły Artystycznej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkoły.

1. Zasady ogólne
a) Nauka odbywa się w cyklu rocznym podzielonym na 2 semestry.
b) Dla wybranych kierunków szkoła umożliwia kształcenie na 3 poziomach zaawansowania: podstawowym, zaawansowanym i mistrzowskim.
c) Ukończenie kursu jest potwierdzone certyfikatem ukończenia “kursu sztuki”. Warunkiem ukończenia kursu jest 80 % obecność na zajęciach dydaktycznych, udział w co najmniej 2 prezentacjach kursowych.
d) Szkoła nie posiada uprawnień państwowych do wystawiania certyfikatów zawodowych.
e) W szkole prowadzone są również kursy przygotowujące do egzaminów do szkół wyższych: aktorskich, plastycznych, musicalowych, tanecznych i na architekturę.
g) Zajęcia dla dzieci trwają od września do czerwca, a dla dorosłych, w zależności od kursu, od września do czerwca lub od października do czerwca. Zimowa przerwa feryjna dla dzieci jest dostosowana do kalendarza ogłaszanego przez MEN dla woj. pomorskiego. Szkoła organizuje również kursy wakacyjne, półkolonie i ferie dla dzieci.
i) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
2. Zapisy i opłaty
a) Uczestniczyć w wybranych kursach można po dokonaniu  rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.gsa.net.pl lub w sekretariacie szkoły, podpisaniu umowy o przystąpieniu do kursu oraz regularnym opłacaniu zajęć. Uczestnicy otrzymują legitymacje, której okazanie jest podstawą do wpuszczenia uczestnika na zajęcia.
b) Wpisanie na listę uczestników kursu następuje w chwili podpisania umowy o uczestnictwie w zajęciach oraz opłacenia opłaty rejestracyjnej i opłaty za zajęcia. Kwota opłaty rejestracyjnej to 30 zł dla dzieci i 50 zł dla dorosłych. Opłata wpisowa pobierana jest jednorazowo i nie ma obowiązku uiszczania jej w przypadku wykupienia kolejnego kursu lub kontynuacji nauki w kolejnym roku.
c)  Uczestnikom kursów przysługują następujące zniżki od opłat:
w przypadku zapisania się na drugi kierunek – 50% tańszego z nich
w przypadku zapisania się na trzeci kierunek – 80% tańszego z nich
uczestniczenie w każdym kolejnym kierunku jest bezpłatne
w/w zniżki nie dotyczą zajęć indywidualnych
w przypadku zapisania się kolejnego członka rodziny (I stopień pokrewieństwa) – 10 % sumy kursów
zniżki nie można łączyć ze zniżkami za kolejne kierunki
w przypadku wpłaty za cały rok z góry – 5 % (w przypadku rozwiązania umowy przed końcem okresu za jaki opłacono zajęcia, zwrot wpłaty nastąpi po odliczeniu przyznanej zniżki).
Dla posiadaczy karty dużej rodziny – 10 % zniżki (zniżki nie można łączyć z innymi zniżkami).
Posiadaczom Karty do Kultury przysługuje – 60 % zniżki od opłaty rejestracyjnej.
d) Nowo zapisywane osoby, które dokonały opłaty wpisowej i opłaty za zajęcia mogą w ciągu 2 pierwszych tygodni uczestniczyć bezpłatnie w pojedynczych zajęciach pozostałych kursów Gdańskiej Szkoły Artystycznej – forma zajęć próbnych (z wyjątkiem zajęć indywidualnych i zajęć grup konkursowych).
e) Wszyscy uczestnicy zajęć Gdańskiej Szkoły Artystycznej mogą bezpłatnie korzystać z programu Wolne Soboty. W godzinach od 14 do 18 w każdą sobotę miesiąca po zarejestrowaniu się w sekretariacie uczestnicy kursu mogą korzystać z sal i wyposażenia pracowni oraz zapraszać znajomych. Jedną osobę towarzyszącą nie będącą uczestnikiem zajęć można zaprosić jeden raz w roku.
Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy 65 1160 2202 0000 0003 3469 5709 lub w sekretariacie szkoły w terminie do 10 dnia miesiąca.
f) Zapisy na kursy prowadzone są przez cały rok szkolny. Osoby, które zapisują się na kursy w trakcie ich trwania, ponoszą opłatę proporcjonalną.
e) Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do unieważnienia obowiązku poniesienia kosztów uczestnictwa w zajęciach ani zmniejszenia opłaty za kurs.
g) W przypadkach nieobecności w danym miesiącu rozliczeniowym uczestnik ma prawo do odrobienia jej w ciągu 2 tygodni od zaistnienia nieobecności na zajęciach innej grupy. Chęć odpracowania nieobecności należy zgłaszać w biurze organizatora kursu. Z możliwości odrabiania zajęć nie mogą korzystać uczestnicy kursów indywidualnych i konsultacji.
h) W trakcie trwania umowy, w okresie od października do maja, Uczestnik może zawiesić uczestnictwo w zajęciach na okres jednego miesiąca. Zawieszenia zajęć można dokonać 1 raz w ciągu semestru. W okresie zawieszenia uczestnik nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach. W okresie zawieszenia organizator kursu nie pobiera opłat. W szczególnych przypadkach organizator może na pisemny wniosek uczestnika umożliwić zawieszenie zajęć na dodatkowy jeden miesiąc w roku. Zawieszenie nie może być jednocześnie wypowiedzeniem.
i) Uczestnicy zajęć prowadzonych przez szkołę mają prawo do wypowiedzenia zawartej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  Okres wypowiedzenia jest liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej  przed upływem miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia wszystkich należnych opłat.
3. Organizacja kursów
a) Kursy odbywają się zgodnie z ustalonym na początku roku harmonogramem zajęć. Uczestnik ma prawo, po uprzednim uzyskaniu zgody szkoły, do przeniesienia się na kurs w innym terminie, jeżeli taki istnieje i są na nim wolne miejsca.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanego kursu, w przypadku jeżeli na zajęcia zgłosi się zbyt mała ilość osób. W takim przypadku Organizator zwróci uczestnikom pobrane opłaty.
c) W przypadku odwołania zajęć z powodów leżących po stronie szkoły brakujące jednostki lekcyjne zostaną odpracowane. Termin odpracowania zajęć zostanie ustalony w oparciu o decyzję przynajmniej połowy słuchaczy danej grupy.
d) Organizator zastrzega sobie prawo do czasowych zastępstw lub zmiany nauczyciela prowadzącego przy zachowaniu ciągłości programowej i dydaktycznej.
e) Organizator kursu  ma prawo w uzasadnionych przypadkach do przenoszenia słuchaczy z grupy do grupy. Prawo takie przysługuje w przypadku jeżeli tempo przyswajania opracowywanego materiału w wyraźny sposób jest różne od reszty uczestników kursu lub jeżeli liczebność grupy jest mniejsza niż 6 osób.
f) Organizator w szczególnych przypadkach ma prawo do usunięcia słuchacza z zajęć i skreślenia z listy uczestników, jeżeli słuchacz uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie lub lekceważenie prowadzącego lub innych uczestników zajęć. W powyższych przypadkach słuchaczowi nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za odbyty już kurs.
g) Niepełnoletni uczestnicy kursów powinni być przyprowadzani na zajęcia przez opiekunów. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników w drodze na zajęcia, a także w drodze powrotnej ze szkoły, również w sytuacji, jeżeli dziecko nie dotarło na zajęcia.
h) Wszystkie prace plastyczne i ceramiczne wykonane w trakcie zajęć są własnością uczestników. Prace pozostawione w szkole będą przechowywane przez okres 1 miesiąca. Po upływie tego okresu prace będą usuwane lub przeznaczane do sprzedaży. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczany na zakup materiałów dydaktycznych do szkoły. W takiej sytuacji autorowi pracy nie przysługuje odszkodowanie.
i) Organizator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa korzystania z zajęć oraz, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  nauczycieli prowadzących zajęcia. Niemniej jednak korzystanie z kursów odbywa się na własną odpowiedzialność i uczestnicy nie mogą ubiegać się o odszkodowanie będące następstwem uszczerbku na zdrowiu lub mieniu spowodowanym przez uczestnictwo w zajęciach.
j) Wszystkie sprawy uczestników kursów należy zgłaszać za pośrednictwem biura. Nauczyciele nie są upoważnieni do prowadzenia spraw administracyjnych szkoły.
k) Uczestnicy zobowiązani są do dbania o mienie szkoły i utrzymywania porządku na swoich stanowiskach pracy, utrzymywania czystości sal i narzędzi, z których korzystają. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w mieniu szkoły i innych uczestników kursu.
4. Prawa autorskie, ochrona wizerunku, dane osobowe
a) Osoby biorące udział w prezentacjach szkoły (zarówno teatralnych jak i plastycznych) automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystywanie rejestracji ich prac, spektakli i udziału w zajęciach. Ponadto szkoła zastrzega sobie możliwość wykorzystywania wizerunku uczestników wystaw i prezentacji w materiałach informacyjnych i promocji szkoły.
b) Osoba nie zgadzająca się na rejestrację i wykorzystanie  swojego wizerunku lub dzieła powinna zgłosić to e-mailem lub pismem dostarczonym do siedziby szkoły. Brak zgody wyłącza uczestnika kursów z wszelkich prezentacji, uczestnictwa w wystawach, spektaklach i wydarzeniach rejestrowanych przez szkołę.
c) Uczestnicy kursów, bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, ich prawni opiekunowie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5. Nagrody
a) Nagroda „PRACA MIESIĄCA” przyznawana  jest raz w miesiącu dla osób na kierunkach plastycznych. Osoby przystępujące do konkursu do 10 dnia każdego miesiąca zgłaszają swoje prace powstałe podczas kursu w ciągu ostatnich 30 dni. Prace nagrodzone będą eksponowane w galerii szkoły oraz w internecie, autor nagrodzonej pracy otrzymuje nagrodę w postaci zwolnienia z czesnego za jeden miesiąc kursu. Złożone do konkursu prace powinny być sygnowane imieniem i nazwiskiem autora oraz osoby prowadzącej kurs.
b) Kupon “zaproś przyjaciela” może być użyty tylko przez osobę bez aktualnej umowy z GSA. Darmowe lekcje GSA – nagrody w konkursach, dotyczą tylko lekcji na które otrzymujący nagrodę nie jest zapisany.
c) Nagroda „REWOLWER SZTUKI” przyznawana jest na zakończenie roku szkolnego dla osób, których prace  osiągnęły wybitny poziom artystyczny. Wraz z tytułem szkoła przyznaje prawo do nieodpłatnej rocznej nauki na drugim wybranym kierunku.

Masz pytanie?

Przyjdź, napisz lub zadzwoń.

Masz pytanie?

Przyjdź, napisz lub zadzwoń.

Gdańska Szkoła Artystyczna

To otwarta placówka organizująca profesjonalne kursy artystyczne dla dorosłych i dzieci, prowadzona przez Gdańską Szkołę Artystyczną Sp. z o.o..

© 2016 GSA

Zapisz się