+ 48 (58) 712 86 41 biurogsa@gmail.com

Regulamin Gdańskiej Szkoły Artystycznej

Uwaga! Akceptacja regulaminu poprzez system internetowy jest prawnie równoznaczna z podpisaniem umowy cywilno-prawnej ze spółka Gdańska Szkoła Artystyczna sp z o.o . Zaakceptować regulamin może osoba pełnoletnia- uczestnik bądź opiekun prawny nieletniego uczestnika.

Gdańska Szkoła Artystyczna jest otwartą placówką organizującą profesjonalne kursy artystyczne dla dorosłych i dzieci, prowadzoną przez Gdańską Szkołę Artystyczną Sp. z o.o.. Program nauczania realizowany jest poprzez tematyczne zajęcia dydaktyczne  na różnych poziomach zaawansowania, przeznaczone dla różnych grup wiekowych ( dorośli, dzieci).

1. Definicje
a) szkoła/GSA – należy przez to rozumieć Gdańską Szkołę Artystyczną – niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą.

 1. b) uczestnik – osoba, która została zapisana na zajęcia prowadzone w GSA.

  c) instruktor – osoba prowadząca zajęcia w GSA.

  d) umowa – integralna część Regulaminu Gdańskiej Szkoły Artystycznej.

  e) kurs/zajęcia – zajęcia cykliczne prowadzone w ramach danego kierunku w GSA.

  2. Zasady ogólne

  a) Nauka odbywa się w cyklu rocznym podzielonym na 2 semestry.

  b) Dla wybranych kierunków szkoła umożliwia kształcenie na 3 poziomach: podstawowym, zaawansowanym i mistrzowskim.

  c) Ukończenie kursu jest potwierdzone certyfikatem ukończenia “kursu sztuki”. Warunkiem ukończenia kursu jest 80 % obecność na zajęciach dydaktycznych, udział w co najmniej 2 prezentacjach kursowych.

  d) Szkoła nie posiada uprawnień państwowych do wystawiania certyfikatów zawodowych.

  e) W szkole prowadzone są kursy przygotowujące do egzaminów do szkół wyższych: aktorskich, plastycznych, musicalowych, tanecznych i na architekturę.

  f) Zajęcia dla dzieci i dorosłych trwają od września do czerwca, a dla dorosłych, w zależności od kursu, od września do czerwca. Umowa zostaje zawarta na czas określony od początku września 2020 do końca czerwca 2021.   Zimowa przerwa feryjna dla dzieci jest dostosowana do kalendarza ogłaszanego przez MEN dla woj. pomorskiego. Szkoła organizuje również kursy wakacyjne, półkolonie i ferie dla dzieci.

  g) GSA przysługuje prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. O wprowadzonych zmianach uczestnik zostanie poinformowany mailem lub pisemnie. Uczestnik ma możliwość w terminie 14 dni od dnia doręczenia  informacji o zmianach w Regulaminie zrezygnować z całkowitego uczestnictwa z zajęć na zasadach przyjętych w Regulaminie, brak rezygnacji w terminie 14 dni oznacza akceptację Regulaminu.

  3. Zapisy i opłaty

  a) Uczestniczyć w wybranych kursach można po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.gsa.net.pl/ i akceptacji regulaminu.

  b) Wpisanie na listę uczestników kursu następuje w chwili opłacenia opłaty rejestracyjnej i opłaty za zajęcia. Kwota opłaty rejestracyjnej to 30 zł dla dzieci i 50 zł dla dorosłych. Opłata wpisowa pobierana jest jednorazowo i nie ma obowiązku uiszczania jej w przypadku wykupienia kolejnego kursu lub kontynuacji nauki w kolejnym roku.

  c) Uczestnikom kursów przysługują następujące zniżki od opłat:

  1. w przypadku zapisania się na drugi kierunek – 30% tańszego z nich.

  2. w przypadku zapisania się na każdy kolejny kierunek – 50% tańszego z nich w/w zniżki nie dotyczą zajęć indywidualnych

  3. w przypadku zapisania się kolejnego członka rodziny (I stopień pokrewieństwa) – 10 % sumy kursów

Zniżek nie można łączyć.

   1. w przypadku wpłaty za cały rok z góry – 5 % (w przypadku rozwiązania umowy przed końcem okresu za jaki opłacono zajęcia, zwrot wpłaty nastąpi po odliczeniu przyznanej zniżki).

   2. Dla posiadaczy karty dużej rodziny – 10 % zniżki (zniżki nie można łączyć z innymi zniżkami).

   3. Posiadaczom Karty do Kultury przysługuje – 60 % zniżki od opłaty rejestracyjnej.

   4. Nowo zapisywane osoby, które dokonały opłaty wpisowej i opłaty za zajęcia mogą w ciągu 2 pierwszych tygodni zrezygnować z zajęć, GSA zwraca wpłatę za niewykorzystane zajęcia. 

   5. Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy 65 1160 2202 0000 0003 3469 5709 lub on-line poprzez ActiveNow, w terminie do 10 dnia miesiąca.

    d) Zapisy na kursy prowadzone są przez cały rok szkolny. Osoby, które zapisują się na kursy w trakcie ich trwania, ponoszą opłatę proporcjonalną.

    e) Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do unieważnienia obowiązku poniesienia kosztów uczestnictwa w zajęciach ani zmniejszenia opłaty za kurs.

    f) W przypadkach nieobecności w danym miesiącu rozliczeniowym uczestnik ma prawo do odrobienia jej w ciągu 2 tygodni od zaistnienia nieobecności na zajęciach innej grupy. Chęć odpracowania nieobecności należy zgłaszać w systemie ActiveNow (zakładka: zgłoś nieobecność) . Miesięcznie można odrobić do dwóch nieobecności. Z możliwości odrabiania zajęć nie mogą korzystać uczestnicy kursów indywidualnych i konsultacji.

    g) Uczestnicy zajęć prowadzonych przez szkołę mają prawo do wypowiedzenia zawartej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  Okres wypowiedzenia jest liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej  przed upływem miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia wszystkich należnych opłat.

    4. Organizacja kursów

    a) Kursy odbywają się zgodnie z ustalonym na początku roku harmonogramem zajęć. Uczestnik ma prawo, po uprzednim uzyskaniu zgody szkoły, do przeniesienia się na kurs w innym terminie, jeżeli taki istnieje i są na nim wolne miejsca.

    b) Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanego kursu, w przypadku jeżeli na zajęcia zgłosi się zbyt mała ilość osób, wówczas zwróci uczestnikom pobrane opłaty.

    c) W przypadku odwołania zajęć z powodów leżących po stronie szkoły brakujące jednostki lekcyjne zostaną odpracowane. Termin odpracowania zajęć zostanie ustalony w oparciu o decyzję przynajmniej połowy słuchaczy danej grupy.

    d) GSA zastrzega sobie prawo do czasowych zastępstw lub zmiany nauczyciela prowadzącego przy zachowaniu ciągłości programowej i dydaktycznej.

    e) Szkoła kursu  ma prawo w uzasadnionych przypadkach do przenoszenia słuchaczy z grupy do grupy. Prawo takie przysługuje w przypadku jeżeli tempo przyswajania opracowywanego materiału w wyraźny sposób jest różne od reszty uczestników kursu lub jeżeli liczebność grupy jest mniejsza niż 6 osób.

    f) GSA ma prawo do usunięcia słuchacza z zajęć i skreślenia z listy uczestników, jeżeli słuchacz uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie lub lekceważenie prowadzącego lub innych uczestników zajęć. W powyższych przypadkach słuchaczowi nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za odbyty już kurs.

    g) Niepełnoletni uczestnicy kursów powinni być przyprowadzani na zajęcia przez opiekunów. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników w drodze na zajęcia, a także w drodze powrotnej ze szkoły. Wszystkie prace plastyczne i ceramiczne wykonane w trakcie zajęć są własnością uczestników. Prace pozostawione w szkole będą przechowywane przez 1 miesiąc. Po upływie tego okresu prace będą usuwane lub przeznaczane do sprzedaży. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na zakup materiałów dydaktycznych do szkoły. W takiej sytuacji autorowi pracy nie przysługuje odszkodowanie.

    h) Organizator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa korzystania z zajęć oraz, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  nauczycieli prowadzących zajęcia. Niemniej jednak korzystanie z kursów odbywa się na własną odpowiedzialność i uczestnicy nie mogą ubiegać się o odszkodowanie będące następstwem uszczerbku na zdrowiu lub mieniu spowodowanym przez uczestnictwo w zajęciach.

    i) Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas przebywania na terenie szkoły, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.

    j) Wszystkie sprawy uczestników kursów należy zgłaszać za pośrednictwem biura. Nauczyciele nie są upoważnieni do prowadzenia spraw administracyjnych szkoły.

    k) Uczestnicy zobowiązani są do dbania o mienie szkoły i utrzymywania porządku na swoich stanowiskach pracy, utrzymywania czystości sal i narzędzi, z których korzystają. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe poprzez błędne użytkowanie mienia szkolnego.

    5. Prawa autorskie, ochrona wizerunku, dane osobowe

    a) Osoby biorące udział w prezentacjach szkoły (zarówno teatralnych jak i plastycznych) automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystywanie rejestracji ich prac, spektakli i udziału w zajęciach. Ponadto szkoła zastrzega sobie możliwość wykorzystywania wizerunku uczestników wystaw i prezentacji w materiałach informacyjnych i promocji szkoły.

    b) Osoba niezgadzająca się na rejestrację i wykorzystanie  swojego wizerunku lub dzieła powinna zgłosić to e-mailem lub pismem dostarczonym do siedziby szkoły. Brak zgody wyłącza uczestnika kursów wymagających zbiorowej- zespołowej kreacji. 

    c) Uczestnicy kursów, bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, ich prawni opiekunowie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

    6. Reklamacje

    a) Wszelkie reklamacje związane z zajęciami lub jego organizacją uczestnik powinien zgłaszać do Dyrektora Gdańskiej Szkoły Artystycznej na adres Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk, na piśmie lub mailem na adres biurogsa@gmail.com  w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji. 

    b) Reklamacja powinna zawierać: dane personalne uczestnika, którego dotyczy/temat reklamacji oraz okres/okoliczności uzasadniające reklamację/ podpis – w przypadku reklamacji w formie pisemnej.

    c) W przypadku składania reklamacji pocztą elektroniczną reklamacja powinna zostać wysłana z adresu e-mail wskazanego w systemie ActiveNow pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.

    d) Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

    e) Organizator może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli: 

    1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w regulaminie wówczas odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.

    2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Klienta, wówczas odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.

     f) reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.

     g) zostanie złożona po upływie 14 dni.

     7. Zasady funkcjonowania zajęć w okresie 01.09.2020 do 30.06.2021.

     a) Zajęcia odbywają się z zachowaniem wytycznych GIS odnośnie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy uczestników i pracowników Gdańskiej Szkoły Artystycznej. 

     b) Do szkoły mogą uczęszczać tylko zdrowe osoby, bez objawów chorobowych. Osoby, co do których istnieje podejrzenie wystąpienie objawów chorobowych nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.

     c) Zaleca się przychodzenie na zajęcia nie wcześniej niż 5 minut, aby umożliwić poprzedniej grupie bezkontaktowe opuszczenie zajęć.

     d) Uczestnicy oraz pracownicy mogą przebywać w placówce bez przyłbic i maseczek ochronnych. Zapis ten nie dotyczy osób trzecich, które mają obowiązek zakrywania ust i nosa.

     e) W przypadku zamknięcia placówek oświatowych (szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe) ze względu na stan epidemiczny przez decyzyjne organy administracyjne w Polsce bądź dyrektora placówki oświatowej uczestnik/pełnoprawny opiekun ma prawo zdecydować czy będzie uczęszczał na zajęcia, na które dokonał zapisu. 

     f) W pozostałych przypadkach obowiązuje niniejszy regulamin i zapisy dotyczące wypowiedzenia umowy.

     g) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zakażenia COVID-19  i ich skutki.

     8. Postanowienia końcowe.

     a) Osoby małoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych.

     b) We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

     c) Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.09.2020.

Regulamin zajęć wakacyjnych

 

 1. Uczestnik ma prawo: do uczestnictwa we wszystkich zajęciach przeznaczonych dla swojej grupy zgodnie z wybranym pakietem letnim w terminie 13.07 – 28.08.2020r. Nie ma możliwości realizacji pakietów w roku szkolnym.
 2. Zapisy i opłaty: uczestniczyć w wybranych zajęciach można po dokonaniu  rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.gsa.net.pl, oraz opłacaniu zajęć. Uczestnicy otrzymują legitymacje, której okazanie jest podstawą do wpuszczenia uczestnika na zajęcia. Opłaty należy uiścić na rachunek bankowy 65 1160 2202 0000 0003 3469 5709  najpóźniej 1 dzień przed pierwszymi zajęciami.
  Istnieje możliwość wykorzystania voucherów otrzymanych za rok szkolny 2019/2020.

1 voucher- 1 zajęcia. Osoby chcące wykorzystać voucher także rejestrują się przez formularz umieszczony na stronie. Prosimy o wpisanie w polu Informacje dodatkowe: ilości voucherów które chcieliby państwo wykorzystać. Istnieje możliwość połączenia vouchera z opłatą. Vouchery należy przekazać instruktorowi w dniu zajęć.

 1. Organizacja zajęć: z powodu ograniczeń pod kątem ilości uczestników o zapisie na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.
  Gdańska Szkoła Artystyczna (GSA) zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanych zajęć, w przypadku jeżeli na zajęcia zgłosi się zbyt mała ilość osób. W takim przypadku GSA zwróci uczestnikom pobrane opłaty.
  GSA zastrzega sobie prawo do czasowych zastępstw lub zmiany nauczyciela prowadzącego.
  GSA w szczególnych przypadkach ma prawo do usunięcia uczestnika z zajęć i skreślenia z listy uczestników, jeżeli słuchacz uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie

Niepełnoletni uczestnicy powinni być przyprowadzani na zajęcia przez opiekunów. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników w drodze na zajęcia, a także w drodze powrotnej ze szkoły, również w sytuacji, jeżeli dziecko nie dotarło na zajęcia. Dziecko powyżej 7 roku życia może opuścić placówkę samo po pisemnym oświadczeniu opiekuna.
Wszystkie prace plastyczne i ceramiczne wykonane w trakcie zajęć są własnością uczestników. Prace pozostawione w szkole będą przechowywane przez okres 1 miesiąca. – GSA informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa korzystania z zajęć oraz, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  nauczycieli prowadzących zajęcia.
Wszystkie sprawy uczestników zajęć należy zgłaszać za pośrednictwem biura. Nauczyciele nie są upoważnieni do prowadzenia spraw administracyjnych szkoły.
Uczestnicy zobowiązani są do dbania o mienie szkoły. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w mieniu szkoły i innych uczestników zajęć.

 

RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Gdańska Szkoła Artystyczna Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 82.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z zapisem na kursy sztuki, obozy lub półkolonie. Zgodnie z regulaminem naszej szkoły, zapisując się na zajęcia GSA wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych oraz upublicznianie swojego wizerunku.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez GSA sp. z o. o.?
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z uczestnictwem w zajęciach GSA
• umożliwienia świadczenia usługi edukacyjnej
• dzięki temu możemy się z Tobą kontaktować w sprawie zajęć, płatności za zajęcia oraz zaproponować nowe usługi, zaktualizowaną ofertę GSA
• Umożliwia dokonywanie płatności kartą kredytową lub przelewem
• realizacji umów zawartych z GSA sp. z o. o.
• obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz
•informowania Cię o postępach Twoich lub Twojego dziecka oraz o nagłych wypadkach związanych z Twoim dzieckiem
• Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
• ubezpieczenia Ciebie lub Twoich dzieci w przypadku wycieczek, obozów, wyjazdów na warsztaty lub zawody
• przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Spółka wymaga podania przez Ciebie adresu e-mail i nr telefonu, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług GSA sp. z o. o.

Jakie masz uprawnienia wobec GSA sp. z o. o. w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług, czyli:
-takim, które zapewniają usługi płatnicze oraz księgowe
– organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
– zapewniającym nam usługi ubezpieczeniowe ( ubezpieczenie NNW)
– liniom lotniczym lub firmie transportowej ( w przypadku wyjazdów szkolnych)
– organizatorom zawodów tanecznych, festiwali sztuki itp.. ( w przypadku uczestnictwa z ramienia szkoły)
– firmie zapewniającej usługi telekomunikacyjne – bramka SMS

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Spółka przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie zapisu na zajęcia, obóz lub półkolonie, przez czas niezbędny do realizacji danej usługi oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 5 lat od dnia dokonania transakcji.
Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym GSA sp. z o. o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 

Masz pytanie?

Przyjdź, napisz lub zadzwoń.

Masz pytanie?

Przyjdź, napisz lub zadzwoń.

Gdańska Szkoła Artystyczna

To otwarta placówka organizująca profesjonalne kursy artystyczne dla dorosłych i dzieci, prowadzona przez Gdańską Szkołę Artystyczną Sp. z o.o..

© 2016 GSA

Zapisy 2020/21