+ 48 (58) 712 86 41 biurogsa@gmail.com

Regulamin artystycznych spotkań klubowych Gdańskiej Szkoły Artystycznej w roku 2021/2022.

Uwaga! Akceptacja regulaminu poprzez system internetowy jest prawnie równoznaczna z podpisaniem umowy cywilno-prawnej ze spółką Gdańska Szkoła Artystyczna sp z o.o. Zaakceptować regulamin może osoba pełnoletnia- uczestnik bądź opiekun prawny nieletniego uczestnika.

Gdańska Szkoła Artystyczna jest otwartą placówką organizującą artystyczne spotkania klubowe dla dorosłych i dzieci mające na celu przygotowanie realizacji dzieł artystycznych (wystaw, przedstawień, koncertów, spektakli) prezentowanych bez udziału publiczności.

Członkowie klubu dobrowolnie uiszczają składki, które upoważniają ich do uczestnictwa w spotkaniach klubu kultury Gdańskiej Szkoły Artystycznej.

1. Definicje

a) Szkoła/GSA – należy przez to rozumieć Gdańską Szkołę Artystyczną – niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą.

b) Członek klubu – osoba, która dobrowolnie uiszcza składki klubowe.

c) Artysta – osoba przygotowująca prezentacje artystyczne w GSA prowadząca spotkanie klubowe.

d) Umowa członkostwa – integralna część Regulaminu Gdańskiej Szkoły Artystycznej.

e) Prezentacje artystyczne – wszelkie formy realizacji dzieł artystycznych odbywające się bez udziału publiczności.

2. Zasady ogólne spotkań klubowych:

a) Odbywają się w cyklach rocznych, od początku września 2021 do końca czerwca 2022.

b) Nie prowadzą do uzyskania certyfikatu. Spółka GSA nie posiada uprawnień państwowych do wystawiania certyfikatów zawodowych.

c) GSA przysługuje prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. O wprowadzonych zmianach członek klubu zostanie poinformowany mailem lub pisemnie. Członek klubu ma możliwość w terminie 14 dni od dnia doręczenia  informacji o zmianach w Regulaminie zrezygnować z całkowitego uczestnictwa w spotkaniach klubu na zasadach przyjętych w Regulaminie, brak rezygnacji w terminie 14 dni oznacza akceptację Regulaminu.

3. Zapisy i opłaty

a) Uczestniczyć w wybranych spotkaniach klubu można po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.gsa.net.pl/ i akceptacji regulaminu.

b) Wpisanie na listę członków następuje w chwili opłacenia składki członkowskiej.

c) Członkom klubu przysługują następujące zniżki od opłat, w przypadku zapisania się do:

  • drugiego klubu (drugi kierunek) – 30% tańszego z nich.

  • trzeciego klubu (trzeci kierunek) – 50% tańszego z nich.

  • czwartego klubu (czwarty kierunek) – opłata wynosi 30 zł, za najtańszy z nich.

  • kolejnego członka rodziny (I stopień pokrewieństwa) – 10 % zniżki członkowskiej.

   W/w zniżki nie dotyczą zajęć indywidualnych oraz Tanecznych Grup Konkursowych Gdańskiej Szkoły Artystycznej. Zniżki nie sumują się.

   d) Zapisy do klubów artystycznych prowadzone są przez cały rok. Osoby, które przystępują do danego klubu w trakcie trwania miesiąca, ponoszą opłatę proporcjonalną. Za zapis pobierana jest opłata – wpisowe w wysokości 50 zł. 

Zniżek nie można łączyć.

a) W przypadku uiszczenia składek członkowskich za cały rok z góry – 5 % (w przypadku rezygnacji z członkostwa, zwrot wpłaty nastąpi po odliczeniu przyznanej zniżki).

b) Dla posiadaczy karty dużej rodziny – 10 % zniżki (zniżki nie można łączyć z innymi zniżkami).

c) Składki należy uiszczać na rachunek bankowy 65 1160 2202 0000 0003 3469 5709 lub on-line poprzez ActiveNow, w terminie do 10 dnia miesiąca.

d) Zapisy do klubów artystycznych prowadzone są przez cały rok. Osoby, które przystępują do danego klubu w trakcie trwania miesiąca, ponoszą opłatę proporcjonalną.

e) Nieobecność na spotkaniach klubu nie stanowi podstawy do unieważnienia obowiązku poniesienia opłaty członkowskiej, ani do jej obniżenia.

f) W przypadkach nieobecności w danym miesiącu rozliczeniowym członek klubu ma prawo do uczestnictwa na spotkaniu innego klubu w ciągu 3 tygodni od zaistnienia nieobecności. Nieobecność taką należy zgłosić na 24 godziny przed spotkaniem klubu w systemie ActiveNow (zakładka: zgłoś nieobecność). Miesięcznie można odrobić do dwóch nieobecności. Z możliwości odrabiania zajęć nie mogą korzystać uczestnicy spotkań indywidualnych. Nieobecności z czerwca mogą zostać odrobione we wrześniu bieżącego roku, pod warunkiem zapisu do klubu członkowskiego na kolejny sezon.

g) Członkowie klubu mają prawo do wypowiedzenia zawartej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia jest liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Wypowiedzenie umowy uczestnictwa w klubie artystycznym GSA powinno nastąpić w formie pisemnej – drogą mailową na adres: biurogsa@gmail.com – przed upływem miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia członek klubu jest zobowiązany do uiszczenia wszystkich należnych opłat.

h) W przypadku zajęć indywidualnych można odrabiać wyłącznie nieobecności zgłoszone drogą mailową na adres biurogsa@gmail.com bądź w systemie ActiveNow do godziny 16:00 dnia poprzedzającego nieobecność.

i) Pierwsze 14 dni od zapisu są okresem próbnym. W tym okresie istnieje możliwość wypowiedzenia umowy bez zachowania miesięcznego okresu wypowiedzenia. Opłata pobrana podczas zapisu będzie wówczas proporcjonalnie zwrócona na rachunek bankowy podany w rezygnacji.

j) Dla klubu sportowego Tanecznych Grup Konkursowych Gdańskiej Szkoły Artystycznej zastosowanie ma odrębny Regulamin.

4. Organizacja spotkań klubowych

a) Spotkania klubowe odbywają się zgodnie z ustalonym na początku roku harmonogramem spotkań. Uczestnik ma prawo, po uprzednim uzyskaniu zgody szkoły, do przeniesienia się do innego klubu w innym terminie, jeżeli taki istnieje i są na nim wolne miejsca.

b) GSA zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanego spotkania cyklicznego, w przypadku jeżeli na spotkania klubu zgłosi się niewystarczająca ilość członków. Za nieodbyte spotkania cykliczne zostaną zwrócone składki członkowskie, jeżeli spotkania cykliczne się nie odbyły ani razu.

c) W przypadku odwołania spotkań klubu z powodów leżących po stronie GSA zostanie wyznaczony termin kolejnego spotkania klubu artystycznego, tak aby zostały odrobione w innym terminie. Termin odpracowania zajęć zostanie ustalony w oparciu o decyzję przynajmniej połowy członków danego klubu.

d) GSA zastrzega sobie prawo do czasowych zastępstw lub zmiany artysty prowadzącego spotkanie przy zachowaniu ciągłości programowej i dydaktycznej.

e) GSA ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, do przenoszenia członków z jednego klubu do innego. Prawo takie przysługuje w przypadku jeżeli tempo realizacji prezentacji artystycznej opracowywanego materiału w wyraźny sposób jest różny od reszty uczestników kursu lub jeżeli liczebność grupy jest mniejsza niż 6 osób. W przypadku obniżenia liczebności grupy GSA ma prawo do zwiększenia opłaty za zajęcia, o czym poinformuje członków grupy.

f) GSA ma prawo do usunięcia członka klubu, jeżeli uniemożliwia prowadzenie spotkania poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie lub lekceważenie artysty prowadzącego lub innych członków klubu. W powyższych przypadkach słuchaczowi nie przysługuje zwrot wpłaconych składek członkowskich.

g) Niepełnoletni członkowie klubu powinni być przyprowadzani na zajęcia przez opiekunów. GSA nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo członków w drodze na zajęcia, a także w drodze powrotnej z GSA. Wszystkie prace plastyczne i ceramiczne wykonane w trakcie spotkań klubu są własnością uczestników. Prace pozostawione w GSA będą przechowywane przez 1 miesiąc. Po upływie tego okresu będą one usuwane lub przeznaczane do sprzedaży. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na zakup materiałów dydaktycznych na spotkania klubu. W takiej sytuacji autorowi pracy nie przysługuje odszkodowanie ani wynagrodzenie.

h) GSA informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa spotkań klubowych oraz, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób prowadzących spotkania. Niemniej jednak uczestnictwo w spotkaniach odbywa się na własną odpowiedzialność i członkowie klubu nie mogą ubiegać się o odszkodowanie będące następstwem uszczerbku na zdrowiu lub mieniu spowodowanym przez uczestnictwo w spotkaniach.

i) GSA nie ubezpiecza członków od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas przebywania na terenie GSA, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.

j) Wszystkie sprawy uczestników spotkań należy zgłaszać za pośrednictwem biura. Osoby prowadzące spotkania nie są upoważnione do prowadzenia spraw administracyjnych.

k) Uczestnicy zobowiązani są do dbania o mienie szkoły i utrzymywania porządku na swoich stanowiskach pracy, utrzymywania czystości sal i narzędzi, z których korzystają. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe poprzez błędne użytkowanie mienia szkolnego.

l) Zajęcia rzeźby/ceramiki/malarstwa/rysunku – opłata składki członkowskiej nie pokrywa kosztów zużywanych materiałów. Koszt materiałów zakupionych do pracowni (gips, drewno, silikony, koszty gruzu, itd.) będzie podany według wystawionej faktury/rachunku za zakup i dzielony pomiędzy uczestników.

5. Prawa autorskie, ochrona wizerunku, dane osobowe

a) Osoby biorące udział w prezentacjach szkoły (zarówno teatralnych jak i plastycznych) automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystywanie rejestracji ich prac, spektakli i udziału w zajęciach. Ponadto szkoła zastrzega sobie możliwość wykorzystywania wizerunku uczestników wystaw i prezentacji w materiałach informacyjnych i promocji szkoły.

b) Osoba niezgadzająca się na rejestrację i wykorzystanie  swojego wizerunku lub dzieła powinna zgłosić to e-mailem lub pismem dostarczonym do siedziby szkoły. Brak zgody wyłącza uczestnika kursów wymagających zbiorowej- zespołowej kreacji. 

c) Uczestnicy kursów, bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, ich prawni opiekunowie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6. Zasady funkcjonowania spotkań klubowych w okresie 01.09.2021 do 30.06.2023 w rygorze sanitarnym podczas epidemii COVID – 19.

a) Wszystkie spotkania odbywają się z zachowaniem wytycznych GIS odnośnie bezpiecznych i higienicznych warunków spotkań artysty z klubowiczami Gdańskiej Szkoły Artystycznej.

b) Na spotkania klubów mogą uczęszczać tylko zdrowe osoby, bez objawów chorobowych. Osoby, co do których istnieje podejrzenie wystąpienie objawów chorobowych nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.

c) Zaleca się przychodzenie na spotkanie nie wcześniej niż 5 minut, aby umożliwić poprzednim klubowiczom bezkontaktowe opuszczenie spotkania.

d) Artyści oraz klubowicze mogą przebywać w placówce GSA maseczek ochronnych. Zapis ten nie dotyczy osób trzecich, które mają obowiązek zakrywania ust i nosa.

e) W przypadku zamknięcia placówek oświatowych (szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe) ze względu na stan epidemiczny przez decyzyjne organy administracyjne w Polsce klubowicz/pełnoprawny opiekun ma prawo zdecydować czy będzie uczęszczał na spotkania, na które dokonał zapisu. 

f) W pozostałych przypadkach obowiązuje niniejszy regulamin i zapisy dotyczące wypowiedzenia umowy.

g) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zakażenia COVID-19  i ich skutki.

7. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

a) GSA świadczy na rzecz Usługobiorcy usługi świadczone drogą elektroniczną:

 • udostępnianie Strony i jej podstron – poprzez tworzenie Strony i jej podstron oraz umieszczenie ich w sieci Internet tak, aby każdy zainteresowany Usługobiorca mógł uzyskać dostęp do ich zawartości;

 • udostępnianie Usługobiorcy możliwości rezerwacji Zajęć za pośrednictwem Strony – poprzez udostępnienie formularza rezerwacyjnego.

b) W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

 • posiadanie dostępu do sieci Internet;
 • posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
 • posiadanie aktywnego konta e-mail.

c) Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

 • naruszających dobre imię osób trzecich;
 • naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
 • naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
 • stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
 • namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

d) W przypadku nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługobiorca może złożyć reklamację poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: biurogsa@gmail.com. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Usługobiorcy oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Usługodawcy. O rozstrzygnięciu Usługobiorca zostanie poinformowany w formie wiadomości elektronicznej.

8. Dokonanie zapisu on-line, zawarcie umowy.

a) Oferta dostępna jest na Stronie oraz w Biurze.

b) GSA świadczy Usługi w terminach i w zakresie określonych w Ofercie.

c) Oferta obejmuje zajęcia z zakresu artystystyczne z zakresu: ceramiki, rzeźby, plastyki, rysunku, malarstwa, fotografii, tańca, akrobatyki, nauk gry na instrumentach, śpiewu.

d) Usługobiorca dokonuje Rezerwacji on-line poprzez formularz elektroniczny dostępny na Stronie i właściwy dla Zajęć wybranych przez Usługobiorcę.

e) Dokonując Rezerwacji on-line Usługobiorca wskazuje:

 • imię i nazwisko Usługobiorcy;
 • imię i nazwisko Uczestnika;
 • datę urodzenia Uczestnika;
 • kontaktowy adres e-mail Usługobiorcy;
 • kontaktowy numer telefonu Usługobiorcy;
 • dane dotyczące ewentualnych zniżek przysługujących Usługobiorcy;
 • wybrany termin Zajęć (spośród wskazanych w Ofercie).

f) Rezerwacja on-line zostaje skutecznie dokonana w momencie otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości email potwierdzającej przyjęcie Rezerwacji on-line.

h) Wiadomość potwierdzająca przyjęcie Rezerwacji on-line zawierać będzie podsumowanie złożonej Rezerwacji on-line, informację dotyczącą wybranych Zajęć, jak też wysokości i terminu dokonania Opłaty.

i) Na skutek dokonania Rezerwacji on-line, GSA dokonuje blokady miejsca dla Uczestnika w terminach od dnia dokonania Rezerwacji on-line do dnia wyznaczonego jako ostatni dzień terminu płatności Opłaty.

j) Umowa o korzystanie z Usług zostaje zawarta:

 • jeśli wybrano opcję płatności przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Dotpay.pl – w momencie wpływu Opłaty na rachunek bankowy podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu Dotpay.pl) bądź na rachunek bankowy wskazany Gdańskiej Szkoły Artystycznej znajdujący się w zakładce kontakt na stornie htttps://gsa.net.pl
 • jeśli wybrano opcję płatności bezgotówkowej poprzez terminal płatniczy na dane podane w potwierdzeniu rezerwacji – w momencie dokonania Opłaty.

k) Umowa o korzystanie z Usług zostaje zawarta na okres jednego roku 2021/2022, chyba że co innego wynika z treści wiadomości potwierdzającej złożenie Rezerwacji on-line, w związku z czym Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług prowadzenia Zajęć przez ten okres, zaś Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia Opłaty z tytułu świadczenia usług prowadzenia Zajęć przez okres obowiązywania Umowy.

l) Uprawnienia wynikające z Umowy zawartej na rzecz Uczestnika mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby bez pisemnej zgody Usługodawcy.

m) Potwierdzenie zawarcia Umowy wydawane jest w formie elektronicznej, poprzez wiadomość e-mail, przesłaną na adres Usługobiorcy, podany podczas rezerwacji, najpóźniej w dniu rozpoczęcia Zajęć.

n) GSA nie jest zobowiązana do potwierdzenia dokonania Rezerwacji on-line, jeżeli nie będzie miał obiektywnej możliwości przyjęcia danego Uczestnika na Zajęcia, m.in. z powodu zbyt dużej ilości chętnych. W tej sytuacji GSA poinformuje Usługobiorcę w formie wiadomości e-mail o braku potwierdzenia dokonania Rezerwacji on-line.

9. Postanowienia końcowe.

a) Osoby małoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych.

b) We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

c) Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.08.2021.

Regulamin uczestnictwa w półkoloniach zawierający zasady bezpieczeństwa uwzględniający stan zagrożenia epidemicznego

§ 1
ZASADY OGÓLNE
1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku 5-12 lat
2. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany jest zobowiązany do przedłożenia organizatorowi karty kwalifikacyjnej
uczestnika turnusu, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
3. Rodzic/prawny opiekun podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia dziecka.
4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia,
rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału
w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika turnusu wypoczynku. W przypadku występowania u
uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
5. Wraz z kartą kwalifikacyjną uczestnika turnusu rodzic, opiekun przedkłada kopię karty szczepień dziecka.
§ 2
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Rodzic/ prawny opiekun podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o ochronie danych
osobowych RODO.
§ 3
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby
zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w
okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
2. Rodzice/prawni opiekunowie udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny
kontakt zapewniający szybką komunikację.
3. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku
wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
4. Rodzic/prawny opiekun obowiązany jest zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do
użycia podczas pobytu na półkoloniach.
5. Uczestnicy półkolonii muszą być zdrowi podczas trwania półkolonii, co poświadczają rodzice dziecka w
pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną.
6. Uczestnik półkolonii nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą
podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie
oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku – załącznik nr 7
do regulaminu.
7. Uczestnicy półkolonii są przygotowani przez rodziców (szkolenie dzieci przeprowadzone będzie również przez
personel Gdańskiej Szkoły Artystycznej przed rozpoczęciem zajęć w 1 dzień turnusu) do stosowania się do
wytycznych i regulaminów uczestnictwa, związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem
wzmożonych zasad higieny. Należy przestrzec uczestników wypoczynku przed dotykaniem dłońmi okolic twarzy
zwłaszcza ust, nosa i oczu, dbanie o odporność, kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.
8. Osoby zatrudnione podczas wypoczynku będą wyposażone w indywidualne środki ochrony osobistej, a także
uczestników, jeżeli rodzice tego nie zapewnili.
9. Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu również
dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem.
10. Opiekun grupy półkolonijnej lub inna osoba wyznaczona przez organizatora dokonuje pomiaru temperatury
ciała uczestnikom wypoczynku.
11. Osoba wyznaczona przez organizatora dokonuje pomiaru temperatury personelu półkolonii.
12. Osoby, u których stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała nie mogą podjąć pracy a uczestnika półkolonii
niezwłocznie odbiera rodzic/prawny opiekun, do tego momentu uczestnik półkolonii pozostaje w izolacji od
pozostałych członków grupy.
§ 4
WYŻYWIENIE
1. Wyżywienie będzie w formie gotowych produktów, podawane w opakowaniach jednorazowych oraz przy użyciu
sztućców jednorazowych.
2. W przypadku alergii pokarmowych prawny opiekun uczestnika wypoczynku zobowiązany jest do wypisania ich w
Karcie Zgłoszenia.
3. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do posiadania bidonu lub butelki na wodę (dla uczestników dostępny jest
dystrybutor wody pitnej).
§ 5
PŁATNOŚĆ I ZNIŻKI
1. Koszt półkolonii wynosi 595 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100), a jego ostatecznym
terminem zapłaty jest pierwszy dzień turnusu, na które został zakwalifikowany uczestnik.
2. Potwierdzeniem rezerwacji uczestnictwa na półkoloniach jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 150 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).
3. Obowiązujące zniżki na półkoloniach to:
● 50 zł zniżka na kolejne dziecko.
● 50 zł zniżka za zapis na kolejny turnus.
Powyższe zniżki się nie łączą.
§ 6
INNE POSTANOWIENIA
1. Organizatorem wypoczynku jest Stowarzyszenie Teatr Warsztatowy ZNAK, NIP 9570539249, REGON 191039703 z
siedzibą w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej 82.
2. Organizator zapewnia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości.
3. Organizator stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.
4. Organizator dba o przestrzeganie wytycznych GIS dla funkcjonowania sal w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
5. Organizator nie dokonuje ubezpieczenia NNW uczestników półkolonii.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany tematyki turnusu oraz niezorganizowania danego turnusu z przyczyn
niezależnych od Organizatora, wówczas zaliczka zostanie przeksięgowana na inny turnus bądź zwrócona w przypadku
rezygnacji z półkolonii – zgodnie z dyspozycją opiekuna prawnego.
§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dla obszarów nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się akty prawne wyższego rzędu, w
szczególności: mające zastosowanie w okresie stanu epidemicznego na terenie Polski, Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, wytyczne GIS, MZ i MEN
dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu,
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia turnusu.
Data sporządzenia 07 Maja 2021 r.

RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Gdańska Szkoła Artystyczna Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 82.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z zapisem na kursy sztuki, obozy lub półkolonie. Zgodnie z regulaminem naszej szkoły, zapisując się na zajęcia GSA wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych oraz upublicznianie swojego wizerunku.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez GSA sp. z o. o.?
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z uczestnictwem w zajęciach GSA
• umożliwienia świadczenia usługi edukacyjnej
• dzięki temu możemy się z Tobą kontaktować w sprawie zajęć, płatności za zajęcia oraz zaproponować nowe usługi, zaktualizowaną ofertę GSA
• Umożliwia dokonywanie płatności kartą kredytową lub przelewem
• realizacji umów zawartych z GSA sp. z o. o.
• obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz
•informowania Cię o postępach Twoich lub Twojego dziecka oraz o nagłych wypadkach związanych z Twoim dzieckiem
• Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
• ubezpieczenia Ciebie lub Twoich dzieci w przypadku wycieczek, obozów, wyjazdów na warsztaty lub zawody
• przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Spółka wymaga podania przez Ciebie adresu e-mail i nr telefonu, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług GSA sp. z o. o.

Jakie masz uprawnienia wobec GSA sp. z o. o. w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług, czyli:
-takim, które zapewniają usługi płatnicze oraz księgowe
– organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
– zapewniającym nam usługi ubezpieczeniowe ( ubezpieczenie NNW)
– liniom lotniczym lub firmie transportowej ( w przypadku wyjazdów szkolnych)
– organizatorom zawodów tanecznych, festiwali sztuki itp.. ( w przypadku uczestnictwa z ramienia szkoły)
– firmie zapewniającej usługi telekomunikacyjne – bramka SMS

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Spółka przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie zapisu na zajęcia, obóz lub półkolonie, przez czas niezbędny do realizacji danej usługi oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 5 lat od dnia dokonania transakcji.
Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym GSA sp. z o. o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 

Masz pytanie?

Przyjdź, napisz lub zadzwoń.

Masz pytanie?

Przyjdź, napisz lub zadzwoń.

Gdańska Szkoła Artystyczna

To otwarta placówka organizująca profesjonalne kursy artystyczne dla dorosłych i dzieci, prowadzona przez Gdańską Szkołę Artystyczną Sp. z o.o..

© 2016 GSA

Zapisz się do GSA