+ 48 789 359 506 biurogsa@gmail.com

Regulamin Gdańskiej Szkoły Artystycznej w roku 2023/2024.
Uwaga! Akceptacja regulaminu poprzez system internetowy jest prawnie równoznaczna z podpisaniem umowy cywilno-prawnej ze spółką Gdańska Szkoła Artystyczna sp z o.o. Zaakceptować regulamin może osoba pełnoletnia- uczestnik bądź opiekun prawny nieletniego uczestnika.

Gdańska Szkoła Artystyczna jest otwartą placówką organizującą zajęcia artystyczne dla dorosłych i dzieci mające na celu przygotowanie realizacji dzieł artystycznych (wystaw, przedstawień, koncertów, spektakli).
§1 DEFINICJE
1. Szkoła/GSA/Usługodawca – Gdańska Szkoła Artystyczna – niepubliczna placówka oświatowo wychowawcza.
2. Uczestnik/Usługobiorca – osoba/opiekun prawny, która korzysta z usług szkoły.
3. Artysta – osoba przygotowująca prezentacje artystyczne w GSA, prowadząca zajęcia artystyczne.
4. Umowa – integralna część Regulaminu Gdańskiej Szkoły Artystycznej.
5. Prezentacje artystyczne – wszelkie formy realizacji dzieł artystycznych.
§2 ZASADY OGÓLNE
1. Zajęcia odbywają się w cyklach rocznych, od początku września 2023 do końca czerwca 2024.
2. Spółka GSA nie posiada uprawnień państwowych do wystawiania certyfikatów zawodowych.
3. GSA przysługuje prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. O wprowadzonych zmianach Uczestnik zostanie poinformowany mailem lub pisemnie. Uczestnik ma możliwość w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianach w Regulaminie zrezygnować z całkowitego uczestnictwa w zajęciach na zasadach przyjętych w Regulaminie, brak rezygnacji w terminie 14 dni oznacza akceptację Regulaminu.
4. GSA kontaktuje się z uczestnikami w sposób mailowy oraz smsowy przesyłając informacje dotyczące zajęć. Uczestnik zobowiązany jest do wskazania poprawnego adresu mailowego oraz numeru telefonu do kontaktu. GSA nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie informacji na błędnie podane dane kontaktowe.
5. W zajęciach uczestniczyć mogą jedynie uczniowie z uregulowanymi opłatami.
§3 ZAPISY I ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Uczestniczyć w wybranych zajęciach artystycznych można po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.gsa.net.pl, akceptacji regulaminu przez Uczestnika i potwierdzeniu zgłoszenia przez GSA w systemie Activenow.
2. Akceptacja regulaminu za pośrednictwem strony gsa.net.pl jest jednoznaczna z zawarciem umowy cywilno-prawnej.
3. Zapis na zajęcia obliguje do uregulowania opłat, zgodnie z obowiązującym cennikiem, który stanowi załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Regulaminu.
4. Po wpisaniu na listę uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zapisów Regulaminu.
5. GSA informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa spotkań artystycznych oraz, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
6. Uczestnicy zobowiązani są do dbania o mienie szkoły i utrzymywania porządku na swoich stanowiskach pracy, utrzymywania czystości sal i narzędzi, z których korzystają. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe poprzez błędne użytkowanie mienia szkolnego.
7. Niepełnoletni uczniowie powinni być przyprowadzani na zajęcia przez opiekunów. GSA nie ponosi odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia, a także w drodze powrotnej z GSA.
8. GSA nie ubezpiecza członków od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas przebywania na terenie GSA, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.
9. GSA ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, do przenoszenia uczestników do innej grupy. Prawo takie przysługuje w przypadku jeżeli tempo realizacji prezentacji artystycznej opracowywanego materiału w wyraźny sposób jest różny od reszty uczestników kursu lub jeżeli liczebność grupy jest mniejsza niż 6 osób.
10. GSA ma prawo do usunięcia uczestnika jeżeli uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie lub lekceważenie artysty prowadzącego lub innych uczestników. W powyższych przypadkach uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za zajęcia. GSA ma prawo do usunięcia uczestnika także w przypadku nieodpowiedniego/niestosownego zachowania opiekuna/osoby podpisującej umowę w imieniu uczestnika.
11. Wszystkie prace plastyczne i ceramiczne wykonane w trakcie zajęć są własnością uczestników. Prace pozostawione w GSA będą przechowywane przez 1 miesiąc. Po upływie tego okresu będą one usuwane lub przeznaczane do sprzedaży. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na zakup materiałów dydaktycznych na zajęcia artystyczne. W takiej sytuacji autorowi pracy nie przysługuje odszkodowanie ani wynagrodzenie.
12. Próby oraz przygotowania do wystaw i pokazów mogą zostać zaliczone na poczet zajęć, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni elektronicznie.
13. Wszelkie sprawy organizacyjne dotyczące zajęć – informowanie o wypowiedzeniu umowy, nieobecnościach i innych sprawach związanych z zajęciami opiekun/uczestnik jest zobowiązany zgłaszać jedynie do biura GSA za pośrednictwem maila biurogsa@gmail.com. Nauczyciele prowadzący zajęcia nie upoważnieni do prowadzenia spraw administracyjnych.
§4 NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH/ODWOŁANIE ZAJĘĆ/ZASTĘPSTWA
1. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do unieważnienia obowiązku poniesienia opłaty, ani do jej obniżenia.
2. Nieobecność na zajęciach można zgłosić poprzez system ActiveNow (zakładka: zgłoś nieobecność) lub mailowo: biurogsa@gmail.com.
3. Zgłoszone nieobecności (z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem) mogą zostać odrobione na innych zajęciach grupowych dedykowanych dla danej grupy wiekowej.
4. Miesięczny limit obrabianych nieobecności wynosi 2.
5. Chęć odrabiania nieobecności należy zgłosić do Biura GSA – mailowo: biurogsa@gmail.com.
6. Z możliwości odrabiania mogą korzystać uczestnicy spotkań indywidualnych, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności z 1-dniowym wyprzedzeniem.
7. Nieobecności z czerwca (poprzedniego sezonu) mogą zostać odrobione we wrześniu bieżącego roku, pod warunkiem zapisu do szkoły na kolejny sezon.
8. W przypadku odwołania spotkań z powodów leżących po stronie GSA zostanie wyznaczony termin odrabiania zajęć artystycznych. Termin odpracowania zajęć zostanie ustalony w oparciu o decyzję przynajmniej połowy uczestników.
9. GSA zastrzega sobie prawo do czasowych zastępstw lub zmiany artysty prowadzącego zajęcia przy zachowaniu ciągłości programowej i dydaktycznej.
10. W przypadku obniżenia liczebności grupy GSA ma prawo do zwiększenia opłaty za zajęcia, o czym poinformuje kanałami elektronicznymi uczestników zajęć.
§5 ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Uczestnicy mają prawo do wypowiedzenia zawartej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia jest liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Wypowiedzenie umowy uczestnictwa w GSA musi nastąpić w formie pisemnej – drogą mailową na adres: biurogsa@gmail.com – przed upływem miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu wypowiedzenia. Za okres wypowiedzenia Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia wszystkich należnych opłat. głoszenie wypowiedzenia do prowadzącej/go nie skutkuje rozwiązaniem umowy. W związku z rezerwacją miejsca na zajęciach brak informacji mailowej o rezygnacji skutkuje naliczaniem opłat za kolejne okresy rozliczeniowe.
2. Pierwsze 14 dni od zapisu jest okresem próbnym. W tym czasie istnieje możliwość natychmiastowego wypowiedzenia umowy (bez zachowania miesięcznego okresu wypowiedzenia). Opłata pobrana podczas zapisu będzie wówczas proporcjonalnie zwrócona na rachunek bankowy podany w rezygnacji bądź przez system Tpay i zostanie pomniejszona o wpisowe. Rezygnacja musi zostać wysłana na adres mailowy: biurogsa@gmail.com. W związku z rezerwacją miejsca na zajęciach brak informacji mailowej o rezygnacjiskutkuje naliczaniem opłat za kolejne okresy rozliczeniowe.
3. Rezygnację z kolejnych kierunków należy złożyć drogą mailową na adres biurogsa@gmail.com, wypisanie z zajęć następuje od kolejnego okresu rozliczeniowego.
4. Uczestnicy Tanecznych Grup Konkursowych mają prawo do wypowiedzenia zawartej umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia jest liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Wypowiedzenie umowy uczestnictwa w GSA musi nastąpić w formie pisemnej – drogą mailową na adres: biurogsa@gmail.com – przed upływem miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu wypowiedzenia. Za okres wypowiedzenia Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia wszystkich należnych opłat z tytułu wpisowych na zawody, kostiumów itp. Zgłoszenie wypowiedzenia do prowadzącej/go nie skutkuje rozwiązaniem umowy. W związku z rezerwacją miejsca na zajęciach brakinformacji mailowej o rezygnacji skutkuje naliczaniem opłat za kolejne okresy rozliczeniowe.
§6 PŁATNOŚCI I ZNIŻKI
1. Płatność za każdy kurs jest roczna z automatycznym rozłożeniem na 10 równych, stałych miesięcznych rat za zajęcia (niezależnie od liczby zajęć w danym miesiącu).
2. Zgodnie z kalendarzem GSA 2023/2024- załącznik nr 3 – liczba zajęć w ciągu roku szkolnego wynosi :
38 dzieci i młodzież,
40 zajęć dorośli.
3. Uczestnikom przysługują następujące zniżki od opłat:
drugi kierunek – 30% tańszego z nich.
trzeci kierunek – 50% tańszego z nich.
każdy kolejny kierunek – 0 zł.
na członka rodziny (I stopień pokrewieństwa)/dla posiadaczy karty dużej rodziny – 10 % zniżki. W/w zniżki nie dotyczą zajęć indywidualnych, zespołów muzycznych oraz Tanecznych Grup Konkursowych Gdańskiej Szkoły Artystycznej.
4. Zniżki i vouchery nie sumują się i nie łączą z innymi promocjami (wyjątek stanowi zniżka 5% za dokonanie płatności za cały kurs z góry).
5. W przypadku uiszczenia opłat za cały rok z góry przysługuje zniżka 5% (w przypadku rezygnacji, zwrot wpłaty nastąpi po odliczeniu przyznanej zniżki).
6. Opłaty należy uiszczać z góry, na rachunek bankowy 65 1160 2202 0000 0003 3469 5709 lub online poprzez aplikację ActiveNow, w terminie do 05 dnia miesiąca.
7. Zapisy na zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny. Osoby, które przystępują w trakcie trwania miesiąca, ponoszą opłatę proporcjonalną.
8. Za zapis do szkoły pobierana jest opłata – wpisowe w wysokości 50 zł.
9. GSA w przypadku braku płatności wyśle drogą mailową przypomnienie o płatności, brak wpłaty w przeciągu 3 dni skutkuje naliczeniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 15 zł. Jeżeli należność nie wpłynie do 26 dnia miesiąca GSA ma prawo do usunięcia uczestnika zajęć.
10. Opłata za wysłanie wezwania do zapłaty wynosi 50 zł.
11. W przypadku wysokiej inflacji GSA przysługuje prawo waloryzacji cennika. Zmiana nie wymaga zachowania formy pisemnej w postaci podpisania aneksu do umowy, lecz następuje w drodze pisemnego oświadczenia – wystarczającą formą jest wysłanie informacji pocztą mailową. Zmiana wchodzi w życie 14 dni po poinformowaniu opiekunów/uczestników zajęć.
12. Zajęcia rzeźby/ceramiki/malarstwa/rysunku – opłata za zajęcia nie pokrywa kosztów zużywanych materiałów. Koszt materiałów zakupionych do pracowni (gips, drewno, silikony, koszty gruzu, itd.) będzie podany według wystawionej faktury/rachunku za zakup i dzielony pomiędzy uczestników.
§7 PRAWA AUTORSKIE, OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE.
1. Osoby biorące udział w prezentacjach szkoły (zarówno teatralnych jak i plastycznych) automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystywanie rejestracji ich prac, spektakli i udziału w zajęciach. Ponadto szkoła zastrzega sobie możliwość wykorzystywania wizerunku uczestników wystaw i prezentacji w materiałach informacyjnych i promocji szkoły.
2. Osoba niezgadzająca się na rejestrację i wykorzystanie swojego wizerunku lub dzieła powinna zgłosić to e-mailem lub pismem dostarczonym do siedziby szkoły. Brak zgody wyłącza uczestnika kursów wymagających zbiorowej- zespołowej kreacji.
3. Uczestnicy zajęć bądź w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
§8 ZASADY FUNKCJONOWANIA SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH W RYGORZE SANITARNYM.
1. Wszystkie zajęcia odbywają się z zachowaniem wytycznych GIS odnośnie bezpiecznych i higienicznych warunków spotkań artysty z uczniami Gdańskiej Szkoły Artystycznej.
2. Na zajęcia mogą uczęszczać tylko zdrowe osoby, bez objawów chorobowych. Osoby, co do których istnieje podejrzenie wystąpienie objawów chorobowych nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.
3. Z szatni GSA mogą korzystać tylko uczestnicy zajęć.
4. W przypadku zamknięcia placówek oświatowych (szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe) ze względu na stan epidemiczny przez decyzyjne organy administracyjne w Polsce klubowicz/pełnoprawny opiekun ma prawo zdecydować czy będzie uczęszczał na zajęcia, na które dokonał zapisu.
5. W pozostałych przypadkach obowiązuje niniejszy regulamin i zapisy dotyczące wypowiedzenia umowy.
6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zakażenia wywołane COVID-19 oraz inne i ich skutki.
§9 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
1. GSA świadczy na rzecz Usługobiorcy usługi świadczone drogą elektroniczną:
udostępnianie Strony i jej podstron – poprzez tworzenie Strony i jej podstron oraz umieszczenie ich w sieci internetowej tak, aby każdy zainteresowany Usługobiorca mógł uzyskać dostęp do ich zawartości;
udostępnianie Usługobiorcy możliwości rezerwacji Zajęć za pośrednictwem Strony – poprzez udostępnienie formularza rezerwacyjnego.
2. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
posiadanie dostępu do sieci internetowej;
posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
posiadanie aktywnego konta e-mail.
3. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
naruszających dobre imię osób trzecich;
naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.
4. W przypadku nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługobiorca może złożyć reklamację poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: biurogsa@gmail.com. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Usługobiorcy oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Usługodawcy. O rozstrzygnięciu Usługobiorca zostanie poinformowany w formie wiadomości elektronicznej.
§10 DOKONANIE ZAPISU ON-LINE, ZAWARCIE UMOWY.
1. Oferta dostępna jest na Stronie WWW.GSA.NET.PL oraz w Biurze.
2. GSA świadczy Usługi w terminach i w zakresie określonych w Ofercie.
3. Oferta obejmuje zajęcia artystyczne z zakresu: ceramiki, rzeźby, plastyki, rysunku, malarstwa, fotografii, tańca, akrobatyki, nauk gry na instrumentach, śpiewu.
4. Usługobiorca dokonuje Rezerwacji on-line poprzez formularz elektroniczny dostępny na Stronie i właściwy dla Zajęć wybranych przez Usługobiorcę.
5. Dokonując Rezerwacji on-line Usługobiorca wskazuje:
imię i nazwisko Usługobiorcy;
imię i nazwisko Uczestnika;
datę urodzenia Uczestnika;
kontaktowy adres e-mail Usługobiorcy;
kontaktowy numer telefonu Usługobiorcy;
numer PESEL Usługobiorcy;
adres zamieszkania Usługobiorcy;
dane dotyczące ewentualnych zniżek przysługujących Usługobiorcy;
wybrany termin Zajęć (spośród wskazanych w Ofercie).
6. Rezerwacja on-line zostaje skutecznie dokonana w momencie otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości email potwierdzającej przyjęcie Rezerwacji on-line.
7. Wiadomość potwierdzająca przyjęcie Rezerwacji on-line zawierać będzie podsumowanie złożonej Rezerwacji on-line, informację dotyczącą wybranych Zajęć, jak też wysokości i terminu dokonania Opłaty.
8. Na skutek dokonania Rezerwacji on-line, GSA dokonuje blokady miejsca dla Uczestnika w terminach od dnia dokonania Rezerwacji on-line do dnia wyznaczonego jako ostatni dzień zakończenia kursu.
9. Umowa o korzystanie z Usług zostaje zawarta po zarejestrowaniu uczestnika poprzez stronę gsa.net.pl lub aplikację ActiveNow i akceptacji regulaminu szkoły. Formy płatności za usługę to:
przelew na rachunek bankowy Gdańskiej Szkoły Artystycznej znajdujący się w zakładce kontakt na stronie htttps://gsa.net.pl,
płatność elektroniczna realizowana w systemie płatniczym Tpay,
terminal płatniczy w biurze GSA
10. Umowa o korzystanie z Usług zostaje zawarta na okres jednego roku szkolnego 2023/2024, chyba że co innego wynika z treści wiadomości potwierdzającej złożenie Rezerwacji online, w związku z czym Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług prowadzenia Zajęć przez ten okres, zaś Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia Opłaty z tytułu świadczenia usług prowadzenia Zajęć przez okres obowiązywania Umowy.
11. Uprawnienia wynikające z Umowy zawartej na rzecz Uczestnika mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby bez pisemnej zgody Usługodawcy.
12. Potwierdzenie zawarcia Umowy wydawane jest w formie elektronicznej, poprzez wiadomość e-mail, przesłaną na adres Usługobiorcy, podany podczas rezerwacji, najpóźniej w dniu rozpoczęcia Zajęć.
13. GSA nie jest zobowiązana do potwierdzenia dokonania Rezerwacji on-line, jeżeli nie będzie miał obiektywnej możliwości przyjęcia danego Uczestnika na Zajęcia, m.in. z powodu zbyt dużej ilości chętnych. W tej sytuacji GSA poinformuje Usługobiorcę w formie wiadomości e-mail o braku potwierdzenia dokonania Rezerwacji on-line.
§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Osoby małoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Dla kierunku Tanecznych Grup Konkursowych Gdańskiej Szkoły Artystycznej zastosowanie ma Regulamin Tanecznych Grup Konkursowych.
4. Załącznik nr 1 – cennik zajęć dla dzieci.
5. Załącznik nr 2 – cennik zajęć dla dorosłych.
6. Załącznik nr 3 – kalendarz zajęć prowadzonych w Gdańskiej Szkoły Artystycznej.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.08.2023.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH ORGANIZOWANYCH 2023
Uwaga! Akceptacja regulaminu poprzez system internetowy jest prawnie równoznaczna z podpisaniem umowy cywilno-prawnej z Organizatorem – Gdańską Szkołą Artystyczną sp. z o.o. ZASADY OGÓLNE
1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku 5-12 lat. Uczestnicy półkolonii są pod opieką wychowawców od godziny 8:00 do godziny 16:30.
2. Dzieci poniżej 6 roku życia mogą zostać przyjęte na półkolonie. Wówczas pierwszy dzień stanowi dzień próbny, a wpłacona zaliczka zostanie rozliczona na poczet tego dnia.
3. Rodzic/prawny Opiekun jest zobowiązany do przedłożenia organizatorowi karty kwalifikacyjnej Uczestnika turnusu, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
4. Rodzic/prawny Opiekun podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia dziecka.
5. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny Opiekun, ma obowiązek poinformować Organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej Uczestnika turnusu wypoczynku. W przypadku występowania u Uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
6. Wraz z kartą kwalifikacyjną Uczestnika turnusu rodzic, Opiekun przedkłada kopię karty szczepień dziecka lub poświadcza w karcie kwalifikacyjnej czy dziecko jest szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień.
7. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
8. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym.
9. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie na adres biurogsa@gmail.com bądź złożyć w formie pisemnej w Biurze Gdańskiej Szkoły Artystycznej.
10. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach. Organizator zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkoloniach. To samo tyczy się rażącego zachowania opiekunów prawnych bądź osób wskazanych do odbioru dzieci.
11. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: spokojnego wypoczynku, uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu, korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii, wnoszenia próśb i skarg.
12. Uczestnicy mają obowiązek: podporządkować się poleceniom wychowawców, przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, brać udział w realizacji programu półkolonii, zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, szanować mienie, pomoce dydaktyczne, kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków w stołówce, przestrzegać zasad poruszania się po drogach.
13. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez Uczestników podczas półkolonii.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
15. Rodzic/ prawny Opiekun podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o ochronie danych osobowych RODO.
16. Uczestnicy półkolonii (zarówno teatralnych jak i plastycznych) automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystywanie rejestracji ich prac, spektakli i udziału w zajęciach. Ponadto Gdańska Szkoła Artystyczna zastrzega sobie możliwość wykorzystywania wizerunku uczestników wystaw i prezentacji w materiałach informacyjnych i promocji szkoły.
17. Osoba niezgadzająca się na rejestrację i wykorzystanie swojego wizerunku Uczestnika lub dzieła powinna zgłosić e-mailem: biurogsa@gmail.com. Brak zgody wyłącza uczestnika półkolonii w formach wymagających zbiorowej- zespołowej kreacji.
18. Prawni Opiekunowie Uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
19. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
20. Rodzice/prawni Opiekunowie udostępnia organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
21. Rodzice/prawni Opiekunowie zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
WYŻYWIENIE
22. Wyżywienie będzie w formie gotowych produktów, podawane w opakowaniach jednorazowych oraz przy użyciu sztućców jednorazowych.
23. W przypadku alergii pokarmowych prawny Opiekun Uczestnika wypoczynku zobowiązany jest do wpisania informacji przy zapisie przez formularz na stronie gsa.net.pl bądźdrogąmailową. W przypadku braku informacji o diecie na 2 dni robocze przed rozpoczęciem turnusu Organizator zapewnia posiłek ze standardowej oferty menu.
24. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do posiadania bidonu lub butelki na wodę(dla Uczestników dostępny jest dystrybutor wody pitnej).
PŁATNOŚĆ, ZNIŻKI I REZYGNACJE
25. Koszt półkolonii wynosi 795 zł(słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100)
26. Koszt półkolonii 4-dniowych 695 zł(słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).
27. Ostatecznym terminem zapłaty jest pierwszy dzień turnusu, na które został zakwalifikowany Uczestnik. W przypadku braku płatności Uczestnik może nie zostać zakwalifikowany na półkolonie.
28. Potwierdzeniem rezerwacji uczestnictwa jest zapis poprzez stronę internetową www.gsa.net.pl lub poprzez system ActiveNow, który obliguje do wpłaty zaliczki w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100).
29. Obowiązujące zniżki na półkoloniach to: 50 zł zniżka na kolejne dziecko oraz 50 zł zniżka za zapis na kolejny turnus. Zniżki nie łączą się.
30. Uczestnik może odstąpić od uczestnictwa w półkoloniach w każdym czasie przed ich rozpoczęciem. Rezygnacja (odstąpienie) może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej na adres mailowy: biurogsa@gmail.com. Organizator rekomenduje wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji u dowolnego ubezpieczyciela.
31. W razie rezygnacji przez Uczestnika z imprezy, Organizator ma prawo pobrania kwoty
odpowiadającej wysokości kosztów faktycznie poniesionych, nie więcej jednak niż:
a) do 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 30% ceny,
b) do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 90% ceny,
c) do 10 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 95 % ceny.
32. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania (rozwiązania umowy) imprezy w przypadku gdy:
liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż 70% miejsc.
Organizator nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem półkolonii. W przypadku odwołania półkolonii przez Organizatora, opłata podlega zwrotowi na konto, z którego została uiszczona.
INNE POSTANOWIENIA
33. Organizatorem wypoczynku jest Gdańska Szkoła Artystyczna sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej 82, NIP 9571097865.
34. Półkolonie są zgłoszone do Kuratorium Oświaty.
35. Organizator zapewnia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości.
36. Organizator stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.
37. Organizator dba o przestrzeganie wytycznych GIS dla funkcjonowania sal w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
38. Organizator nie dokonuje ubezpieczenia NNW Uczestników półkolonii.
39. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany tematyki turnusu oraz niezorganizowania danego turnusu z przyczyn niezależnych od Organizatora, wówczas zaliczka zostanie przeksięgowana na inny turnus bądź zwrócona w przypadku rezygnacji z półkolonii – zgodnie z dyspozycją Opiekuna prawnego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
40. Dla obszarów nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się akty prawne wyższego rzędu, w szczególności: mające zastosowanie w okresie stanu epidemicznego na terenie Polski, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.
41. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
42. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.05.2023.
Data sporządzenia 11.05.2023

REGULAMIN UCZESTNICTWA w warsztatach GSA 2023
Uwaga! Akceptacja regulaminu poprzez system internetowy jest prawnie równoznaczna z podpisaniem umowy cywilno-prawnej z Organizatorem – Gdańską Szkołą Artystyczną sp. z o.o.
ZASADY OGÓLNE
1. Uczestnikami warsztatów mogą być dzieci w wieku od 10 lat oraz dorośli. Uczestnicy warsztatów są pod opieką wychowawców podczas godzin ich trwania.
2. Młodsze dzieci mogą zostać przyjęte na warsztaty. Wówczas pierwszy dzień stanowi dzień próbny, a wpłacona zaliczka zostanie rozliczona na poczet tego dnia.
3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
4. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym.
5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani do napisania oświadczenia na adres biurogsa@gmail.com bądź złożyć w formie pisemnej w Biurze Gdańskiej Szkoły Artystycznej.
6. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w warsztatach. Organizator zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników warsztatów, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w warsztatach. To samo tyczy się rażącego zachowania opiekunów prawnych bądź osób wskazanych do odbioru dzieci.
7. Uczestnicy warsztatów mają prawo do: spokojnego wypoczynku, uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu, korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu warsztatów, wnoszenia próśb i skarg.
8. Uczestnicy mają obowiązek: podporządkować się poleceniom wychowawców, przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, brać udział w realizacji programu warsztatów, zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, szanować mienie, pomoce dydaktyczne, kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków w stołówce, przestrzegać zasad poruszania się po drogach.
9. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez Uczestników podczas warsztatów.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
11. Rodzic/ prawny Opiekun podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o ochronie danych osobowych RODO.
12. Uczestnicy warsztatów (zarówno teatralnych jak i plastycznych) automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystywanie rejestracji ich prac, spektakli i udziału w zajęciach. Ponadto Gdańska Szkoła Artystyczna zastrzega sobie możliwość wykorzystywania wizerunku uczestników wystaw i prezentacji w materiałach informacyjnych i promocji szkoły.
13. Osoba niezgadzająca się na rejestrację i wykorzystanie swojego wizerunku Uczestnika lub dzieła powinna zgłosić e-mailem: biurogsa@gmail.com. Brak zgody wyłącza uczestnika warsztatów w formach wymagających zbiorowej- zespołowej kreacji.
14. Prawni Opiekunowie Uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
PŁATNOŚĆ, ZNIŻKI I REZYGNACJE
15. Koszt warsztatów wynosi jest zgodny z obowiązującym cennikiem podanym przy zapisie.
16. Potwierdzeniem rezerwacji uczestnictwa jest zapis poprzez stronę internetową www.gsa.net.pl lub poprzez system ActiveNow, który obliguje do wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).
17. Na warsztatach nie obowiązują zniżki.
18. Uczestnik może odstąpić od uczestnictwa w warsztatachw każdym czasie przed ich rozpoczęciem.
Rezygnacja (odstąpienie) może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej na adres mailowy
biurogsa@gmail.com. Organizator rekomenduje wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji u dowolnego ubezpieczyciela.
19. W razie rezygnacji przez Uczestnika z imprezy, Organizator ma prawo pobrania kwoty
odpowiadającej wysokości kosztów faktycznie poniesionych, nie więcej jednak niż:
a) do 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 30% ceny,
b) do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 90% ceny,
c) do 10 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 95 % ceny.
20. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania (rozwiązania umowy) imprezy w przypadku gdy:
liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż 70% miejsc.
Organizator nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem warsztatów. W przypadku odwołania warsztatów przez Organizatora, opłata podlega zwrotowi na konto, z którego została uiszczona.
INNE POSTANOWIENIA
21. Organizatorem wypoczynku jest Gdańska Szkoła Artystyczna sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej 82, NIP 9571097865.
22. Organizator nie dokonuje ubezpieczenia NNW Uczestników warsztatów.
23. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany tematyki warsztatów oraz niezorganizowania danego warsztatu z przyczyn niezależnych od Organizatora, wówczas zaliczka zostanie przeksięgowana na inny warsztat bądź zwrócona w przypadku rezygnacji z warsztatów – zgodnie z dyspozycją Opiekuna prawnego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
24. Dla obszarów nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się akty prawne wyższego rzędu, w szczególności: mające zastosowanie w okresie stanu epidemicznego na terenie Polski,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.
25. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
26. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.05.2023.
Data sporządzenia 11.05.2023.

REGULAMIN TANECZNYCH GRUP KONKURSOWYCH GDAŃSKIEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ
Sezon 2022/2023
Rodzice, opiekunowie i tancerze zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu grup. Podpisanie Regulaminu jest prawnie równoznaczne z podpisaniem umowy cywilno-prawnej ze spółką Gdańska Szkoła Artystyczna sp z o.o. Zaakceptować regulamin może osoba pełnoletnia- uczestnik bądź opiekun prawny nieletniego uczestnika.
I. Postanowienia ogólne
Charakter pracy – Zajęcia grup konkursowych Gdańskiej Szkoły Artystycznej mają charakter intensywnych treningów. Nasz cel to wszechstronny, prawidłowy rozwój młodych tancerzy, profesjonalne przygotowanie ich do startu w turniejach tańca oraz umożliwienie zdobywania doświadczeń scenicznych.
Inne formacje – Osoby, które stają się członkiem grup konkursowych GSA nie mogą jednocześnie należeć do konkurencyjnego klubu tanecznego/gimnastycznego.
Zasady fairplay — jako członek grup konkursowych GSA jest się zobowiązanym do nie działania na szkodę grupy.
Każdy tancerz jest przede wszystkim częścią zespołu, za który bierze odpowiedzialność. Na co dzień, oraz na zawodach wszystkie formacje wzajemnie się wspierają, nie tolerujemy niezdrowej rywalizacji wewnątrz grupy, klubu, oraz między rodzicami tancerzy.
Prawa autorskie – Gdańska Szkoła Artystyczna jest właścicielem praw autorskich do wszystkich choreografii grupowych i solowych, które powstały na naszych zajęciach.
II. Organizacja
Obsada choreografii – Udział w poszczególnych grupach konkursowych warunkowany będzie postępami, predyspozycjami i zaangażowaniem uczestnika zajęć. W przypadku notorycznych absencji lub braku zaangażowania w zajęcia Gdańska Szkoła Artystyczna może odstąpić od dalszego uczenia danej osoby lub niezakwalifikowania do uczestnictwa w zawodach. Decyzje o obsadzeniu tancerza w danej choreografii formacji, miniformacji oraz o udziale w danym konkursie podejmuje trener grupy.
Krajowe Mistrzostwa Polski Federacji IDO – grupy Junior i PRO będą brały udział w Mistrzostwach Polski w Modernie
federacji IDO wiosną 2023. Termin zawodów nie jest jeszcze znany – podamy go niezwłocznie po ogłoszeniu go przez federację. Repertuar choreografii grupowych wraz z wybranym składem tancerzy zostanie ogłoszony przez trenera do 20 grudnia 2022. Zimowe szkolenie stacjonarne jest dla tych tancerzy obowiązkowe.
Solowe starty na Krajowych Mistrzostwach Polski federacji IDO – tancerze (ze wszystkich grup konkursowych GSA) którzy chcą startować w solo lub duecie na KM IDO muszą mieć ukończoną choreografie najpóźniej do końca stycznia 2023. Lista solistów i duetów wytypowanych do startu zostanie ogłoszona najpóźniej do końca lutego 2023.
Zobowiązanie na sezon – uczestnicy grup konkursowych zobowiązują się do pracy z formacją do końca sezonu, czyli do końca czerwca 2023. Zasada ta obowiązuje również przypadku prowadzenia zajęć w trybie on-line.
W przypadku rezygnacji w trakcie trwania sezonu obowiązuje dwumiesięczny okres wypowiedzenia skutkujący na koniec miesiąca. Wypowiedzenie umowy uczestnictwa na zajęciach grup konkursowych powinno nastąpić w formie pisemnej – drogą mailową na adres: biurogsa@gmail.com – przed upływem miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie
okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia wszystkich należnych opłat.
III. Opłaty
Rodzaje wydatków – tancerze/opiekunowie finansują:
opłatę za zajęcia – stałe miesięczne opłaty za daną formację, opłaty za ewentualne zajęcia fakultatywne – akrobatykę/taniec klasyczny, itp.
wyjazdy na turnieje (noclegi i transport),
opłaty wpisowe na turnieje,
ewentualne licencje federacyjne,
zakup kostiumów – maksymalnie 2-3 komplety w sezonie na formacje/miniformacje,
koszty opieki trenerskiej/ewentualnych opiekunów z ramienia GSA podczas zawodów,
udział w dodatkowych warsztatach, obozach i szkoleniach.
IV. Terminy płatności
Zajęcia są płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca – w równych 10 miesięcznych ratach w wysokości ustalonej dla danej grupy konkursowej. Wyjątek stanowią zajęcia indywidualne, które będą rozliczone na koniec miesiąca. W przypadku opóźnień w spłacie wpisowych, kostiumów, licencji, wszelkich opłat związanych z wyjazdami GSA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej opłaty administracyjnej w wysokości 50 zł.
Konta bankowe GSA – uwaga dwa numery kont!
Opłaty za stałe zajęcia, zajęcia indywidualne oraz inne opłaty uwzględnione w ActiveNow – prosimy o płatność poprzez ActiveNow (jednorazowe linki T-pay), terminalem w biurze lub tradycyjnym przelewem na konto: 65 1160 2202 0000 0003 3469 5709.
Opłaty nieuwzględnione w ActiveNow – kostiumy, wpisowe, obozy, warsztaty i inne aktywności grup konkursowych – prosimy o płatności bezpośrednio na podkonto grup konkursowych GSA: 22 1160 2202 0000 0003 7839 8960.
V. Zajęcia indywidualne
Pojedyncza lekcja indywidualna/duet kosztuje 160 zł za 1h.
Istnieje możliwość wykupienia pakietu lekcji obejmującej stworzenie choreografii konkursowej w cenie:
grupy kids 1400 zł za 10 lekcji (140 zł za 1h)
grupy junior, adult, PRO 1200 zł za 10 lekcji (120 zł za 1h)
duet 1500 zł na 10 lekcji (150 zł za 1h).
Powyższe ceny obowiązują tylko uczniów grup konkursowych Gdańskiej Szkoły Artystycznej.
Terminy zajęć indywidualnych umawia się bezpośrednio z trenerem.
Zajęcia można odwołać najpóźniej dnia poprzedzającego lekcję – bezpośrednio u trenera. Odwołanie zajęć w dniu lekcji skutkuje naliczeniem opłaty. W przypadku wykupienia pakietu – na Państwa życzenie- płatności za zajęcia indywidualne (solo) mogą zostać oddzielone od pozostałych opłat. Wówczas stworzymy dodatkowe konto w ActiveNow, gdzie będziemy księgować tylko płatności i obciążenia związane z zajęciami indywidualnymi.
VI. Zajęcia fakultatywne
Koszt zajęć z akrobatyki dla tancerzy formacji w tym sezonie wynosi: 100 zł/mies
Koszt zajęć z klasyki jest zależny od grupy zajęciowej – szczegółowe informacje są wysyłane drogą mailową.
VII. Kostiumy
Kostiumy grupowe – kostiumy szyte są przez pracownię Iriny Romanovej, z którą współpracuje GSA.
Ceny kostiumów grupowych – szycie z razem z tkaniną to od 280 do 380 zł (szycie 210 zł + materiały).
Koszt jest zależny od ilości i jakości użytych materiałów oraz poziomu skomplikowania projektu. Za każdym razem wyceniany indywidualnie. W cenę wliczony jest dojazd krawcowej do GSA – wszystkie przymiarki odbywają się u nas przy okazji treningów danej grupy – nie ma potrzeby dojazdów indywidualnych do pracowni krawieckiej. O dokładnej wycenie danego kostiumu rodzice będą informowani przed zbieraniem zaliczek.
W przypadku starych kostiumów grupowych – prosimy nie sprzedawać ich bez porozumienia z trenerem grupy.
Część z tych kostiumów będzie odkupywana wewnątrz naszego klubu i używana ponownie w młodszych grupach.
Kostiumy solo – kostiumy solo mogą być realizowane przez naszą krawcową lub w innej dowolnej pracowni według uznania rodziców lub solistki.
Niezależnie od miejsca realizacji kostiumu projekt kostiumu musi być za każdym razem zaakceptowany przez trenera.
Ceny kostiumu solo w pracowni Iriny Romanovej:
370 zł szycie
100-130 zł klejenie kamieni albo szycie dekoracji.
Plus dodatkowo koszt materiałów.
W przypadku chęci sprzedaży starych kostiumów solowych prosimy o kontakt z trenerem grupy i branie pod uwagę w pierwszej kolejności sprzedaż wewnątrz klubu.
Kostiumy są częścią choreografii, która objęta jest prawami autorskimi wobec czego nie mogą zostać one wykorzystane do innych choreografii bez uprzedniej zgody choreografa.
VIII. Zawody
Terminy zawodów – GSA powiadomi niezwłocznie o dacie startu na turnieju, na który będzie zgłoszona dana formacja.
Jednak ze względów organizacyjnych nie jest możliwe określenie dokładnej ilości dni wyprzedzenia.
Program zawodów – dokładne godziny startów organizator udostępnia nawet na 2-3 dni przed turniejem. Szkoła będzie informować o godzinach wyjazdów i zbiórek po otrzymaniu oficjalnego programu godzinowego od danego organizatora konkursu.
Transport na zawody — GSA zapewnia transport tancerek na zawody, z zastrzeżeniem, że zawody odbywające się w pobliżu, których program powoduje wysokie koszty obsługi dowozu oraz opieki będą mogą odbywać się transportem własnym. W przypadku braku możliwości transportu ze strony rodzica/opiekuna będziemy służyć pomocą celem skontaktowania się z opiekunami posiadającymi wolne miejsca w samochodzie.
Nieobecności na występach – W przypadku braku możliwości uczestnictwa w danym konkursie/pokazie prosimy powiadomić trenera grupy z jak największym, możliwym wyprzedzeniem. Informujemy, że w przypadku, gdy grupa jedzie na dwa wyjazdy w krótkim odstępie czasu to brak udziału w jednych zawodach może skutkować brakiem kwalifikacji do udziału w kolejnym konkursie.
Rodzice zobowiązani są do deklaracji korzystania ze wspólnego transportu na zawody możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż 10 dni przed datą wyjazdu. Po tym terminie rodzic, który nie zgłosi deklaracji zostanie automatycznie obciążony składką za autokar.
IX.Obozy
Każdy członek grup konkursowych jest zobowiązany do uczestnictwa w obozach treningowych – stanowią one integralną część programu nauczania. Brak uczestnictwa w obozie letnim może skutkować wykluczeniem z danej grupy. W przypadku obozu zimowego wykluczeniem z choreografii, która będzie przygotowywana podczas jego trwania.
Terminy:
Szkolenie stacjonarne grup junior, adult i PRO: 16.01-20.01.2023.
Wyjazdowy obóz treningowy dla grup mini kids, kids, kids team B, junior * i junior team B – 23.01-28.01.2023.
* w przypadku grupy GSA junior w pierwszej kolejności prosimy brać pod uwagę szkolenie stacjonarne – w obozie wyjazdowym można wziąć udział dodatkowo.
Terminy obozów letnich zostaną podane do końca grudnia 2022.
X. Komunikacja
Kwestie organizacyjne oraz płatności – we wszelkich sprawach organizacyjnych podstawową formą komunikacji jest kontakt mailowy – biurogsa@gmail.com
Zajęcia indywidualne – w przypadku umawiania terminów lekcji indywidualnych kontakt z trenerem – Dorotą Jułkowską, Eweliną Wróblewską lub Weroniką Kosmus.
XI. Inne postanowienia
Zajęcia grup konkursowych oraz fakultatywne nie podlegają zniżkom obowiązujących na inne kierunki, KDR oraz na rodzeństwo.
Tancerki wytypowane do uczestnictwa w dwóch grupach konkursowych otrzymają zniżkę w wysokości 50% na drugą, tańszą formację.

REGULAMIN KAMPANII PROMOCYJNYCH w Gdańskiej Szkole Artystycznej listopad-grudzień 2023
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji jest Gdańska Szkoła Artystyczna sp. z o.o. NIP: 9571097865 zwana dalej „Organizatorem”.
2. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 29 listopada 2023 roku 30 grudnia 2023. .
3. Promocja organizowana jest dla nowych klientów Gdańskiej Szkoły Artystycznej (niezapisanych w trakcie roku szkolnego 2023/2024).
4. Kampanie dotyczą zapisu na zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne i odbywa się za pośrednictwem strony gsa.net.pl.
2. Warunkiem udziału w promocji jest akceptacja regulaminu przy zapisie do Gdańskiej Szkoły Artystycznej, która jest prawnie równoznaczna z podpisaniem umowy cywilno-prawnej ze spółką Gdańska Szkoła Artystyczna sp z o.o. Zaakceptować regulamin może osoba pełnoletnia – uczestnik bądź opiekun prawny nieletniego uczestnika.
3. Regulamin promocji jest załącznikiem do Regulaminu Gdańskiej Szkoły Artystycznej i określa warunki kampanii promocyjnych
§3 OPIS PROMOCJI
1. Nazwa promocji: Voucher świąteczny – promocja dla dzieci i młodzieży.
Przy zakupie Vouchera o wysokości:
● 200 zł – voucher stanowi równowartość zapisu na 2 miesięczny kurs na zajęcia w GSA.
● 400 zł – voucher stanowi równowartość zapis 3 miesięczny kurs na zajęcia w GSA.
● 600 zł – voucher stanowi równowartość zapis 4 miesięczny kurs na zajęcia w GSA.
● 800 zł – voucher stanowi równowartość zapis 5 miesięczny kurs na zajęcia w GSA.
2. Nazwa promocji: Voucher świąteczny – promocja dla dorosłych
Przy zakupie Vouchera o wysokości:
● 400 zł – voucher stanowi równowartość zapis 2 miesięczny kurs na zajęcia w GSA.
● 600 zł – voucher stanowi równowartość zapis 3 miesięczny kurs na zajęcia w GSA.
● 800 zł – voucher stanowi równowartość zapis 4 miesięczny kurs na zajęcia w GSA.
warunki promocji: promocja dla nowych klientów Gdańskiej Szkoły Artystycznej – niebędących uczniami w roku szkolnym 2023/24.
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Promocje nie łączą się i nie podlegają dodatkowym zniżkom, można skorzystać jednorazowo z wybranej promocji.
2. Promocja nie dotyczy zajęć indywidualnych i muzycznych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
Gdańsk, dnia 29.11.2023

Regulamin wydawania i korzystania z Kart Podarunkowych w Gdańskiej Szkole Artystycznej.
§ 1
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1. WYSTAWCA KARTY PODARUNKOWEJ (WYSTAWCA KARTY) – Gdańska Szkoła Artystyczna sp. z o.o., aleja Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk, NIP 9571097865.
2. KARTA PODARUNKOWA (VOUCHER) – generowana przez Wystawcę Karty drukowana forma bonu wartościowego na okaziciela (mająca postać kodu liczbowo-literowego lub tylko liczbowego), potwierdzająca prawo jej użytkowania do wymiany wartości pieniężnych przypisanych danej Karcie Podarunkowej na kursy w Gdańskiej Szkole Artystycznej.
4. KLIENT – osoba, który nabywa Kartę Podarunkową od Wystawcy Karty.
5. UŻYTKOWNIK – uczeń/opiekun prawny zawierający umowę w imieniu ucznia.
6. WARTOŚĆ DO WYKORZYSTANIA – przypisana Karcie Podarunkowej kwota, do wysokości której Użytkownik może wykorzystać na kursy w Gdańskiej Szkole Artystycznej, chyba, że obowiązuje w danym czasie promocja dotycząca sprzedaży kart.
7. TRANSAKCJA – dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej operacja polegająca na wymianie Wartości do Wykorzystania przypisanych do Karty Podarunkowej na kursy artystyczne w szkole.
§ 2
1. Kartę Podarunkową można zakupić poprzez wysłanie maila: biurogsa@gmail.com bądź na stronie gsa.net.pl/zapisz-sie
3. Klient może zakupić Vouchery w wysokości od 200 zł do 1000 zł.
4. Wartość karty podarunkowej umieszczona jest na Voucherze.
§ 3
1. Karta Podarunkowa służy wyłącznie do realizacji Transakcji.
2. Klient będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu Karty Podarunkowej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Karty Podarunkowej. Klient może przesłać jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie pocztą tradycyjną na adres siedziby Wystawcy Karty podarunkowej (tj. na adres: Gdańska Szkoła Artystyczna sp. z o.o., aleja Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk) lub pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: biurogsa@gmail.com. Jeżeli Klient skorzysta z tej ostatniej możliwości, Wystawca Karty prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). W takim wypadku, dezaktywacja Karty elektronicznej nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych po dniu otrzymania przez Wystawcę Karty wiadomości o odstąpieniu przez Klienta od umowy zakupu Karty elektronicznej. Klient nie może odstąpić od zakupu Karty Podarunkowej, która została wykorzystana choćby w części.
3. W razie gdyby w okresie między otrzymaniem oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy a dezaktywacją Karty Użytkownik skorzystał z Karty Podarunkowej, Wystawca Karty będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Klientowi zapłaconej ceny za Kartę Podarunkową w zakresie, w jakim Użytkownik wykorzystał Wartość do Wykorzystania.
4. Postanowienia pkt 2 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
§ 4
1. Wystawca Karty nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności dotyczące upływu terminu ważności Karty Podarunkowej, czy zbyt małej Wartości do Wykorzystania w stosunku do cen towarów oferowanych w Gdańskiej Szkole Artystycznej.
2. Wystawca Karty nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Klientem.
§ 5
1. Karty Podarunkowe nie mogą być wymieniane na środki pieniężne w całości lub w części.
2. Użytkownik Karty Podarunkowej może posługiwać się Kartą Podarunkową w okresie jej ważności wielokrotnie, aż do wyczerpania Wartości Do Wykorzystania. W przypadku, gdy wartość Transakcji jest wyższa niż wysokość Środków do Wykorzystania, Użytkownik wykorzystuje wszystkie Środki do Wykorzystania, z zastrzeżeniem pkt.5.
3. Wystawca Karty, w celu ochrony interesów Klienta lub Użytkownika Karty Podarunkowej zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości posługiwania się Kartą  Podarunkową.
4. Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową poprzez wpisanie unikalnego kodu Karty Podarunkowej w miejscu jednoznacznie oznaczonym do wykorzystania Kart Podarunkowych – „mam kupon”. Wartość zamówienia Klienta zostanie obniżona o Wartość do Wykorzystania zapisaną w dniu dokonania zakupów na Karcie Podarunkowej. Dokonana Transakcja jest równoznaczna z zakupem i podlega fiskalizacji. W celu dokonania jednej Transakcji Użytkownik może wykorzystać wiele Kart Podarunkowych. Jednocześnie Klient musi dostarczyć do Biura Gdańskiej Szkoły Artystycznej Voucher w formie papierowej – jest to warunek konieczny do korekty płatności wynikającej z wysokości posiadanego vouchera.
5. W przypadku, gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów przekracza Wartość Do Wykorzystania, Transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika kwoty będącej różnicą między wartością składanego przez Klienta zamówienia a Wartością do Wykorzystania z Karty Podarunkowej. Dopłata ww. różnicy może zostać dokonana dowolną metodą płatności akceptowaną przez Gdańską Szkołę Artystyczną.
6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania w gotówce różnicy między Wartością do Wykorzystania a wartością składanego zamówienia, gdy wartość Transakcji jest niższa niż aktualna Wartość do Wykorzystania. W żadnym wypadku nie przysługuje Użytkownikowi prawo do wymiany Wartości do Wykorzystania na środki pieniężne.
7. Korzystanie z Karty Podarunkowej nie wyklucza korzystania przez Użytkownika z aktualnych promocji na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
8. Wartości do Wykorzystania zgromadzone na Kartach podarunkowych mogą podlegać sumowaniu, tj. podczas składania jednego zamówienia można użyć więcej niż jednej Karty podarunkowej.
§ 6
1. Karta Podarunkowa może być używana w okresie ważności. Warunkiem niezbędnym zablokowania Karty Podarunkowej jest podanie przypisanego na voucherze.
2. Ze względu na to, że Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela, Wystawca Karty nie odpowiada za Transakcje dokonane przez okazicieli Karty Podarunkowej, którzy pozyskali ją od Klienta w sposób nieuprawniony.
3. Wystawca Karty ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:
a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
b) brak odpowiednich środków, tj. Wartości Do Wykorzystania na Karcie Podarunkowej w stosunku do ceny zamawianych przez Użytkownika towarów,
c) wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację Karty Podarunkowej, które powstały z przyczyn niezależnych od Wystawcy Karty. W takim wypadku Wystawca Karty w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych podejmie kroki niezbędne do usunięcia zaistniałych przeszkód i realizacji Transakcji w najbliższym możliwym terminie.
d) braku miejsc na zajęciach w danej grupie.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy co Transakcji opłaconej częściowo Kartą Podarunkową a częściowo przelewem, zwrot wartości następuje tym samym kanałem jakim został opłacony zakup towarów, przy czym w pierwszej kolejności zwrot dokonywany jest na podany nr rachunku bankowego.
5. W przypadku rezygnacji z zajęć podczas trwania kursu niewykorzystana kwota z vouchera nie podlega zwrotowi. Niewykorzystane środki nie zostają zwrócone.
5. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi elektronicznymi będą rozpatrywane przez Wystawcę Karty w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji przez Klienta lub Użytkownika. Reklamacja może być przesłana na adres e-mail biurogsa@gmail.com.
§ 7
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
2. Klient przed wpłatą środków pieniężnych na Kartę Podarunkową, a Użytkownik przed skorzystaniem z Karty, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem gsa.net.pl/regulamin.
4. Zmiana Regulaminu będzie miała skutek wobec Kart Podarunkowych zakupionych po dokonaniu zmiany. Do realizacji Kart Podarunkowych zakupionych przed zmianą Regulaminu będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu przed zmianą.
Gdańsk, dnia 29.11.2023

RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Gdańska Szkoła Artystyczna Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 82.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z zapisem na kursy sztuki, obozy lub półkolonie. Zgodnie z regulaminem naszej szkoły, zapisując się na zajęcia GSA wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych oraz upublicznianie swojego wizerunku.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez GSA sp. z o. o.?
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z uczestnictwem w zajęciach GSA
• umożliwienia świadczenia usługi edukacyjnej
• dzięki temu możemy się z Tobą kontaktować w sprawie zajęć, płatności za zajęcia oraz zaproponować nowe usługi, zaktualizowaną ofertę GSA
• Umożliwia dokonywanie płatności kartą kredytową lub przelewem
• realizacji umów zawartych z GSA sp. z o. o.
• obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz
•informowania Cię o postępach Twoich lub Twojego dziecka oraz o nagłych wypadkach związanych z Twoim dzieckiem
• Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
• ubezpieczenia Ciebie lub Twoich dzieci w przypadku wycieczek, obozów, wyjazdów na warsztaty lub zawody
• przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Spółka wymaga podania przez Ciebie adresu e-mail i nr telefonu, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług GSA sp. z o. o.

Jakie masz uprawnienia wobec GSA sp. z o. o. w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług, czyli:
-takim, które zapewniają usługi płatnicze oraz księgowe
– organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
– zapewniającym nam usługi ubezpieczeniowe ( ubezpieczenie NNW)
– liniom lotniczym lub firmie transportowej ( w przypadku wyjazdów szkolnych)
– organizatorom zawodów tanecznych, festiwali sztuki itp.. ( w przypadku uczestnictwa z ramienia szkoły)
– firmie zapewniającej usługi telekomunikacyjne – bramka SMS

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Spółka przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie zapisu na zajęcia, obóz lub półkolonie, przez czas niezbędny do realizacji danej usługi oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 5 lat od dnia dokonania transakcji.
Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym GSA sp. z o. o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Masz pytanie?

Przyjdź, napisz lub zadzwoń.

Masz pytanie?

Przyjdź, napisz lub zadzwoń.

Gdańska Szkoła Artystyczna

To otwarta placówka organizująca profesjonalne kursy artystyczne dla dorosłych i dzieci, prowadzona przez Gdańską Szkołę Artystyczną Sp. z o.o..

© 2016 GSA

ZAPISZ SIĘ